Appell: Hold gensaksen under kontroll!

Testbiotech og flere organisasjoner advarer mot å svekke EU’s GMO-regulering

 

 

 

 

 

I en appell til politikere advarer en rekke tyske organisasjoner mot å svekke reguleringen av «nye» GMO-er.

Appellen kommer som en reaksjon på den nylig publiserte rapporten fra EU-kommisjonen om regulering av planter og dyr avledet fra de nye genmodifiseringsteknikkene.

Organisasjonene er spesielt kritiske til at Kommisjonens rapport ikke i tilstrekkelig grad belyser risiko knyttet til helse- og miljø. Dette kan igjen føre til politiske beslutninger som undergraver føre-var-prinsippet skriver de i sin appell

Small Farmers Organization, Aurelia Foundation, Gene-ethical Network, Society for Ecological Research, IG Saatgut, Save our Seeds og Testbiotech krever alle streng regulering av nye GMO-er.

De nye metodene, for eksempel CRISPR, kan medføre vesentlige endringer i de biologiske egenskapene til planter og dyr, også i tilfeller der det ikke er satt inn fremmede gener (transgener).

Organisasjonene krever at alle organismer som kommer fra slike prosesser, inkludert eventuelle fremtidige søknader, reguleres i henhold til gjeldende EU GMO-lovgivning.

– Hvis for eksempel oljeinnholdet og kvaliteten på plantene endres gjennom bruk av de nye metodene, kan dette påvirke pollinatorer og forhold i hele næringskjeden. Derfor er det behov for en grundig risikovurdering uttaler Bernd Rodekohr fra Aurelia Foundation, som er spesielt aktiv i å beskytte honningbier.

Organisasjonene påpeker at det ikke finnes tilstrekkelig vitenskapelige kunnskap som gjør det mulig å definere spesielle kategorier av nye GMO-er som trygge. Sikkerheten til de enkelte organismene kan bare fastslås etter en sak-til-sak vurdering. Man kan ikke trekke en slik konklusjon på forhånd, eller utelukkende ved å ta hensyn til de tiltenkte egenskapene til den genredigerte organismen.

– Nye genteknologiske metoder har et stort potensiale for å gripe teknisk direkte inn i komplekse sammenhenger der eventuele negative effekter bare vil kunne oppdages på sikt. Det uttaler Annemarie Volling fra den tyske småbrukerorganisasjonen. Hun legger til at det fra landbrukets perspektiv er viktig å styrke føre-var prinsippet.

Til tross for mye fakta som viser behovet for detaljert risikovurdering, kan mye tyde på at  EU-kommisjonen helt eller delvis vurderer å unnta mange organismer fra obligatorisk risikovurdering. Organisasjonene advarer i appellen om at en slik svekking av reguleringen vil føre til en betydelig risiko for helse og miljø.

Her kan lese hele appellen og mer om organisasjonene bak på nettsiden til Testbiotech