Årsmøteuttalelse: Krever sporing av genredigerte GMO-er

GMO-Nettverket vedtok følgende uttalelse i årsmøtet 1 mars 2017:

Norge må kreve at genredigerte GMO-er er sporbare

GMO-Nettverket oppfordrer norske myndigheter til å kreve systemer for sporbarhet dersom genredigerte organismer skal godkjennes til produksjon av mat

Genredigering er en ny teknikk som gir store muligheter innen forskning og utvikling. Den er enklere og billigere enn andre metoder for genmodifisering. Den mest kjente metoden er CRISPR. Den virker i alle typer celler og organismer, og gjør det i prinsippet mulig å endre de genene man måtte ønske ved å fjerne, bytte ut eller legge til DNA.

CRISPR teknologien er mest kjent og omtalt innen humanmedisin. Det er også høyst aktuelt å bruke CRISPR innen matproduksjon for å gi planter og dyr ønskede egenskaper.

GMO-Nettverket er opptatt av at norske forskningsmiljøer, inkludert forskningsmiljøene knyttet til norsk landbruk, skal kunne forske på genredigerte organismer. Det er viktig å bygge kunnskap både om muligheter og risiko.

Genredigerte organismer må reguleres gjennom genteknologiloven

Definisjonen av genmodifiserte organismer i genteknologiloven er mikroorganismer, planter og dyr hvor den genetiske sammensetning er endret ved bruk av gen- eller celleteknologi.

Genredigerte organismer må derfor reguleres gjennom den norske genteknologiloven. Den norske genteknologiloven skiller seg fra andre lands lovgivning ved at samfunnsnytte, bærekraft og etikk er selvstendige vurderingskriterier i tillegg til vurderinger av helse- og miljøeffekter

Genredigerte organismer må kunne spores

Det haster med å utvikle metoder som gjør alle genredigerte GMO-er sporbare. Enkelte forskere har hevdet at dette ikke lar seg gjøre fordi endringene i DNA kan være så små at de ikke kan registreres gjennom vanlig sekvensering. GMO-Nettverket oppfordrer norske myndigheter til å gjøre det klart at bare de genredigerte organismene som har systemer for sporbarhet vil kunne bli godkjent i Norge til mat eller fôr.

Ansvaret for å utvikle disse metodene må legges på produsent/søker som i dag.

Sporing er en forutsetning for valgfrihet for forbrukeren

Forbrukere verden over er svært kritiske til GMO i matproduksjon, og stiller derfor klare krav til merking. Det er uakseptabelt å svekke forbrukernes rett til å velge GMO-frie matprodukter. Systemer for sporing er en forutsetning for å kunne merke produktene og må derfor på plass før det kan være aktuelt å godkjenne en genredigert GMO til mat eller fôr.

Sporing er en forutsetning for overvåking av økosystemer

Det er risiko for at genredigerte GMO-er kan spre seg til økosystemene slik som dagens GMO-er. Et minstekrav til en eventuell godkjenning må derfor være sporbarhet og systemer for overvåking av eventuelle økosystemeffekter.

Nettverket støtter Bioteknologirådet i ønske om moratorium på gendrivere

En ny teknologi, kalt gen-drivere, gir oss for første gang muligheten til å spre genetiske endringer til store populasjoner av ville planter og dyr, og dermed overstyre de evolusjonsmessige begrensningene som naturen har satt. Forskere jobber nå for å utvikle slike gen-drivere, blant annet for å hindre spredning av malaria ved å utrydde myggarten som bærer parasitten, og for å bevare utrydningstruede arter.

Vi vet imidlertid lite om hva de økologiske konsekvensene vil kunne bli. Teknologien utfordrer derfor både etablerte risikovurderingsprinsipper og regelverk, og reiser vanskelige etiske problemstillinger.

GMO-Nettverket støtter Bioteknologirådet i at det er nødvendig med et moratorium, som er et selvpålagt forbud, på bruk av gen-drivere i stor skala i naturen inntil man har kommet til enighet om et internasjonalt regelverk. Rådet anmoder norske myndigheter om å være en pådriver i arbeidet for å få et slikt regelverk på plass.

Styreleder Cesilie Aurbakken. Foto: GMO-Nettverket og fôr

Nettverket hadde årsmøte 1. mars, og styreleder Cesilie Aurbakken orienterte om et innholdsrikt år.