Funn av ulovlige GMO-soyabønner

Nyhet hentet fra matportalen.no http://www.matportalen.no/verktoy/tilbaketrekkinger/funn_av_ulovlig_genmodifiserte_soyabonner

Mattilsynet har funnet ulovlig genmodifiserte soyabønner fra Thailand, av merket “Raitip Soy Beans”. Funnet ble gjort i prøver tatt hos importøren Orientdeli AS i Oslo, og varepartiet trekkes tilbake fra markedet.

Funnet ble gjort i et parti på cirka 400 kg tørkede soyabønner merket “Raitip Soy Beans”, der partiet er importert av Orientdeli i AS i Oslo, og distribuert videre til 12 butikker over hele landet. Partiet inneholder minst 60 % genmodifiserte soyabønner av typen A 2704-12, MON 80788 og MON 40-3-2. Disse soyavariantene er genmodifiserte for å tåle bruk av ugrasmidler med virkestoffene glyfosat eller glyfosat-ammonium. De er vurdert av EUs mattrygghetsorgan EFSA som trygge til bruk i mat og fôr i EU. Vitenskapskomitéen for mattrygghet i Norge har også konkludert med at disse variantene er like trygge som ikke-genmodifisert soya, både med hensyn til helse- og miljørisiko. Mattilsynet vurder derfor at det ikke medfører helsefare å spise soyabønnene. Samtidig er bønnene ikke godkjente i Norge, og er derfor ulovlig å selge. Forbrukere som har kjøpt denne varen, kan kaste den eller returnere den til butikken.

Pålegg om å stoppe import

Ved funn av ulovlige genmodifiserte matvarer forbyr Mattilsynet salget, og krever at usolgte produkter trekkes tilbake fra markedet. Importøren har fått forbud mot omsetning av soyabønner fra denne leverandøren, inntil de kan dokumentere at produktene ikke inneholder genmodifisert soya. Importøren pålegges også å bedre sine rutiner for å sikre at eventuelle framtidige importerte varer ikke er genmodifisert.

Funnet ble gjort i forbindelse med Mattilsynets årlige overvåkningsprogram for genmodifisering i mat, fôr og såvarer. Formålet med programmet er å analysere risikovarer, og å kontrollere at virksomhetene følger regelverket, slik at det ikke importeres ulovlige genmodifiserte produkter. Analysene blir gjort av Veterinærinstituttet på oppdrag av Mattilsynet.

Utplanting av genmodifiserte soyabønner er ulovlig

Tørkede soyabønner er potensielt levende og spiredyktige. Alle levende genmodifiserte organismer (GMO) omfattes av genteknologiloven. I samarbeid med Miljødirektoratet fører Mattilsynet tilsyn med bruk av genmodifiserte organismer regulert under genteknologiloven, på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet, og jobber med å påvise levende GMO.

Miljødirektoratet vurderer, på bakgrunn av miljørisikovurderingen fra Vitenskapskomitéen for mattrygghet, at de genmodifiserte soyabønnene har liten miljørisiko i Norge.

 

Les mer hos Miljødirektoratet.

Les mer hos Veterinærinstituttet.

Forbrukerhenvendelser: Inga Elise Torp Nielsen, koordinator tilsyn med genmodifisering, tlf. 22 77 83 09

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt, tlf. 469 12 910