Genredigering skal reguleres som GMO

En viktig og gledelig beslutning. Det mener GMO-Nettverket om EU-domstolens kjennelse 25 juli. Dommen slår  klart slår fast at genredigerte organismer, herunder CRISPR, skal reguleres som GMO.

Dommen er tydelig og bidrar etter vår mening til å skape klarhet og forutsigbarhet både for produsenter og forbrukere. Vi er spesielt glade for at dommen betyr at alle genredigerte organismer i EU/EØS skal merkes og følgelig må være mulig å spore. Dette er viktig for forbrukeres rett til å velge og for mulighetene til å overvåke eventuelle endringer i økosystemene. En nødvendig konsekvens av dommen er at det  settes av ressurser til å utvikle gode metoder for sporing og merking.

Du kan lese hele dommen her ( NB flere alternativer for språkoversettelser)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204387&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=709582

Du kan lese hva Senter for Biosikkerhet – GenØk skriver her

http://www.nationen.no/kronikk/genredigering-reguleres-som-gmo/

Du kan også lese hva Bioteknologirådet skriver om dommen her http://www.bioteknologiradet.no/2018/07/eu-vil-regulere-genredigert-mat-som-gmo/