Lover og regler

Status i Norge i dag

Det er per i dag ikke gitt godkjenning til noen GMO til dyrking eller import til Norge som er beregnet på matproduksjon Dette betyr at det ikke skal forekomme produkter på det norske markedet som er merket med at de er genmodifisert eller inneholder genmodifiserte ingredienser.

 

Genteknologiloven

Genteknologiloven er det viktigste verktøyet vi har i Norge for å regulere bruken av levende (spiredyktige) genmodifiserte organismer. Norge har gjennom EØS-avtalen forhandlet seg fram til nasjonal tilpasning slik at den norske genteknologiloven skal legges til grunn. Den norske genteknologiloven skiller seg fra andre lands lovgivning ved at samfunnsnytte, bærekraft og etikk er selvstendige vurderingskriterier i tillegg til vurderinger av helse- og miljøeffekter I paragraf 10 heter der: Utsetting av genmodifiserte organismer kan bare godkjennes når det ikke foreligger fare for miljø- og helsemessige skadevirkninger. Ved avgjørelsen skal det dessuten legges vesentlig vekt på om utsettingen har samfunnsmessig nytteverdi og er egnet til å fremme en bærekraftig utvikling. Les hele loven på lovdata.no

 

Matloven

Næringsmidler og fôrvarer produsert fra genmodifiserte organismer er ikke tillatt omsatt eller markedsført i Norge med mindre Mattilsynet har godkjent dette. Det finnes per i dag ingen godkjente mat- eller fôrprodukter under matloven. Dette betyr at det ikke skal forekomme produkter på det norske markedet som er merket med at de er genmodifisert eller inneholder genmodifiserte ingredienser. Les hele loven på lovdata.no

 

FN-konvensjonen om biologisk mangfold (CBD)

FN-konvensjonen om biologisk mangfold er den første globale avtalen som skal verne om mangfoldet av planter og dyr i naturen. Konvensjonen skal sikre at vi bruker naturen på en bærekraftig måte, og sørge for at fordelene ved å bruke de genetiske ressursene på kloden… Les hele konvensjonen på lovdata.no

 

Codex Alimentarius-kommisjonen

Dette er et FN-organ som er åpnet for alle medlemmer av Verdens helseorganisasjon (WHO) og FNs mat- og landbruksorganisasjon (FAO). En tidligere Codex komité har laget internasjonale retningslinjer for risikovurdering av næringsmidler fra genmodifiserte planter, dyr og mikroorganismer, mens Codex merkekomitéen har laget en..

 

Verdens handelsorganisasjon (WTO-avtalen)

Gjennom medlemskap i Verdens handelsorganisasjon gir Norge sin tilslutning til internasjonale avtaler om handel mellom land. Disse avtalene omfatter også genmodifiserte organismer og produkter. I dag kan Norge ikke hindre import av matvarer på grunn av en bestemt produksjonsprosess, dersom matvarene ikke utgjør en..

 

Merking av genmodifisert mat

GMO-Nettverket har skrevet et notat om merking av genmodifisert mat i EU, og hvilke lover og regler som gjelder for dette. Notatet kan du laste ned her.