Moratorium på gen-drivere

Vi ber regjeringen ved Klima- og miljøminister  Ola Elvestuen arbeide for følgende:

  • Et internasjonalt moratorium på utsetting av gen-drivere
  • Internasjonale retningslinjer for risikovurdering av genredigerte organismer

                                                                                                                                               Norge deltar på partsmøter for konvensjonen om biologisk mangfold, Cartagena-protokollen om genmodifiserte organismer og Nagoya-protokollen om genressurser i Sharm El-Sheikh i slutten av november.

I møte med Klima- og miljøminister Ola Elvestuen i dag overrakte vi et brev fra GMO-Nettverket med begrunnelsen for hvorfor det haster med å få på plass et moratorium (midlertidig forbud) på gen-drivere og internasjonale retningslinjer for risikovurdering av genredigerte organismer .

Her følger utdrag fra brevet

 

  1. Moratorium på utsetting av gen-drivereGen-driver teknologien gjør det for første gang mulig å spre genetiske endringer i store populasjoner av ville planter og dyr, og dermed overstyre de evolusjonsmessige begrensningene naturen setter. Det forskes i dag på om gen-drivere kan brukes  til å  hindre spredning av malaria gjennom å sette ut mygg som  gir sterile hunner. Det forskes også på å bruke gen-drivere for å utrydde gnagere på øyer og skadeinsekter i landbruket.  I tillegg forskes det på å gjøre utryddingstruede arter resistente mot sykdom.Selv om gen-driver teknologien potensielt kan bidra til å løse store utfordringer, mener vi kunnskapen om mulige negative effekter for økosystemer og sosioøkonomiske forhold er svært begrenset. Teknologien utfordrer per i dag etablerte metoder for risikovurderinger og kan bety en ny og stor trussel mot det biologiske mangfoldet.

    Teknologien reiser også en rekke juridiske problemstillinger. Gen-drivere er konstruert for å utrydde eller påvirke hele populasjoner utan mulighet til å begrense effektene innenfor nasjonale grenser. I Konvensjonen om Biologisk mangfold er det nedfelt bestemmelser om at ingen aktivitet skal kunne medføre skade på andre nasjoners landområder.

    På denne bakgrunn mener vi føre-var prinsippet må legges til grunn gjennom et internasjonalt moratorium. Et moratorium må gjelde all utsetting og feltforsøk inntil  internasjonale regler for  risikovurdering og regulering er på plass. Et moratorium bør ikke hindre videre forsking på gen-driver teknologi.

     

     Internasjonale retningslinjer for risikovurdering av genredigerte organismer

Cartagenaprotokollen definerer Living modified organisms (LMO) som en organisme som har fått en ny     kombinasjon av genetisk materiale ved bruk av moderne bioteknologi. Dette er nært definisjonen av GMO i den norske genteknologiloven og i EUs utsettingsdirektiv (Directive 2001/18). 25 juli 2018 klargjorde den europeiske domstolen at alle genredigerte organismer er å regne som GMO og skal reguleres gjennom utsettingsdirektivet. Vi ber Norge bidra til at det utvikles internasjonale retningslinjer for risikovurdering av genredigerte organismer innenfor Cartagenaprotokollen.