Ny rapport om gendrivere

 


Det haster med å få på plass regulering av gendrivere under FNs konvensjon om biologisk mangfold. Det er en av konklusjonene fra et internasjonalt symposium som ble arrangert av Critical Scientists Switzerland med flere  i Bern i 24 mai. En omfattende rapport om gendrivere ble offentliggjort på symposiet. Den reiser en rekke spørsmål knyttet til økologisk risiko ved utsetting av gendrivere . I tillegg tar den opp juridiske, sosioøkonomiske  og etiske forhold.  Hele rapporten og et sammendrag finner du her: https://genedrives.ch/report/

GMO-Nettverket ba i fjor høst den norske regjeringen om å støtte arbeidet for et internasjonalt moratorium på all utsetting av gendrivere på FN møtet i Sharm El Sheik. Selv om det ikke ble vedtatt et moratorium vedtok FN viktige skritt i riktig retning. Vi støtter kravet fra Bern symposiet om å få fortgang i FNs arbeid på dette viktige området.

Bakgrunn:
Gendriver teknologien gjør det for første gang mulig å spre genetiske endringer i store populasjoner av ville planter og dyr, og dermed overstyre de evolusjonsmessige begrensningene naturen setter. Det forskes i dag på om gendrivere kan brukes til å  hindre spredning av malaria gjennom å sette ut mygg som  gir sterile hunner. Det forskes også på å bruke gendrivere for å utrydde gnagere på øyer og skadeinsekter i landbruket.  I tillegg forskes det på å gjøre utryddingstruede arter resistente mot sykdom.

Selvom gendriver teknologien potensielt kan bidra til å løse store utfordringer, mener vi kunnskapen om mulige negative effekter for økosystemer og sosioøkonomiske forhold er svært begrenset. Teknologien utfordrer per i dag etablerte metoder for risikovurderinger og kan bety en ny og stor trussel mot det biologiske mangfoldet.

Teknologien reiser også en rekke juridiske problemstillinger. Gendrivere er konstruert for å utrydde eller påvirke hele populasjoner utan mulighet til å begrense effektene innenfor nasjonale grenser. I Konvensjonen om Biologisk mangfold er det nedfelt bestemmelser om at ingen aktivitet skal kunne medføre skade på andre nasjoners landområder.

På denne bakgrunn mener vi føre-var prinsippet må legges til grunn gjennom et internasjonalt moratorium. Et moratorium må gjelde all utsetting og feltforsøk inntil  internasjonale regler for  risikovurdering og regulering er på plass. Et moratorium bør ikke hindre videre forsking på gendriver teknologi.