Nytt om GMO 07.04.2015

«Nytt om GMO» er en enkel nyhetstjeneste opprettet av GMO-Nettverket og fôr. Nyheter vil bli samlet opp og sendt ut etter hvert. Tips om nyheter mottas med takk, helst i form av lenke. Send til sidsel.borresen@gmail.com
Nationen, landbruksbloggen 20.03.15. Stopper Miljødirektoratets interesse for natur ved Svinesund?
Landbruksbloggen er et samarbeid mellom Norsk Landbrukssamvirke og Nationen. Lars Haltbrekken, Naturvernforbundet, oppsummerer diskusjonen som har pågått siden Miljødirektoratet den 09.03.15 tilrådde å åpne for import av den genmodifiserte maisen MON810. På bloggsiden finnes lenker og andre oppslag om denne saken, som ellers er fyldig dekket i Nytt om GMO/ 20 fra 17.02.15.
http://www.nationen.no/landbruk/stopper-miljadirektoratets-interesse-for-natur-ved-svinesund/

GenØk 10.03.15: Spørsmål som bør stilles ved godkjenning av import av GM-mais til fôr
GenØk kommenterer Miljødirektoratets tilråding av 09.03.15 om godkjenning av maisen MON810 for omsetning i Norge. Ved en endelig omsetningsgodkjenning av maisen, mener GenØk at momenter som risiko og bidrag til bærekraft i dyrkingsland bør inkluderes. Videre mener GenØk at det er kunnskapshull knyttet til dataene som er vektlagt i tilrådingen fra Miljødirektoratet, og at disse bør følges opp dersom regjeringen vedtar endelig godkjenning for import, prosessering og bruk. Noen av kunnskapshullene omtales i vitenskapelig språkbruk i 5 punkter. Generelt mener GenØk at hvis det åpnes opp for import og omsetning av GM-vekster så bør dette medføre ytterligere forskning på bakgrunn av de strenge kravene som stilles i genteknologiloven.
http://genok.no/arkiv/4015/

Nationen, kronikk 19.03.15: Usikkerhet om GMO
Kronikken er skrevet av professor Terje Traavik og nettverkets Sidsel Børresen. De går i rette med påstandene om at det er vitenskapelig enighet om at GMO er trygt. Forfatterne viser blant annet til et opprop, undertegnet av mer enn 300 svært kompetente forskere, som maner til forsiktighet ved bruk av GMO i matproduksjonen. Maisen MON810, som Miljødirektoratet nå tilrår for import til  Norge, er en av GMOene som er vist å ha negative konsekvenser for naturen. Kulturplanter med nyttige egenskaper som tørkeresistens og økt næringsinnhold oppnås lettere ved bruk av konvensjonelle foredlingsmetoder.
http://web.retriever-info.com/go/?u=http%3A%2F%2Fweb.retriever-info.com%2Fservices%2Farchive%2FdisplayPDF&a=42574&d=05501720150319106808&sa=2024652&x=ca050adc5452a20f8177a829fd07e3e1&s=55017&pp=

ABC-nyheter 21.03.15: Glyfosat  er trolig kreftfremkallende
Det kommer alarmerende nye konklusjoner for bønder og hageeiere fra FNs kreftforskningssenter IARC: Verdens, og Norges mest brukte stoff til plantevern, glyfosat, er trolig kreftfremkallende. Det går fram av en artikkel FN-forskerne har publisert i tidsskriftet The Lancet. Stoffet er mest kjent under Monsantos varemerke RoundUp. FN-forskernes konklusjon er stikk i strid med Mattilsynets beroligende beskrivelse av stoffet. Mattilsynet skriver: «Glyfosat er undersøkt mht. mulighet for å gi genskader, kreft, reproduksjonsskader og skader på nervesystemet, men ingen alvorlige effekter ble funnet». Plantevernmiddelet er et av de mest brukte ved dyrking av herbicidresistente GMOer. http://www.abcnyheter.no/livet/2015/03/21/220459/vaer-forsiktig-med-roundup-en-fn-varsler-kreftfare

Nationen 25.03.15: Med glyfosat i blod og urin
Med utgangspunkt i FN-rapporten om at glyfosat trolig er kreftfemkallde samt en bok som nylig er utkommet i Tyskland, påpeker Nationens kommentator Kari Gåsvatn store mangler i EU’s systemer for godkjenning og kontroll. Hun omtaler blant annet den såkalte svingdørseffekten, der fagpersoner går fram og tilbake mellom stillinger i industrien og ansettelser i offentlige godkjenningsorgan. Den aktuelle rapporten om at glyfosat er forbundet med kreftfare kommer ekstra ubeleilig for industrien nå, siden EU’s godkjenning av plantevernmiddelet utløper i år.
https://web.retriever-info.com/go/?p=697323&a=42574&sa=2024652&x=6fe6ef49989a337848311cc66463ee1e&d=05501720150325107248&s=55017

Klassekampen 27.03.15: Amerikansk lov kan bli norsk
Forhandlingene mellom EU og USA om den transatlantiske frihandelsavtalen (TTIP) går videre. Hvis EU og USA blir enige om frihandel, kan amerikanske reguleringer for en rekke varer komme rett til Norge gjennom EØS-avtalen. Genmodifisert mat, hormonkjøtt, og medisiner er bare noe av det man forhandler om. En rapport fra Norsk utenrikspolitisk institutt om konsekvensene av forhandlingene konkluderer slik: «Makten til å fatte beslutninger om reguleringer innenfor EØS-avtalens rammer, vil til en viss grad flyttes ut av Brussel til Midt-Atlanteren». Dersom forhandlingene fører fram, vil avtalen skape det største frihandelsområdet i verden.
https://web.retriever-info.com/go/?p=697323&a=42574&sa=2024652&x=b9f81d7d8496660384ba7ee778160440&d=05501020150327208421&s=55010

Klassekampen 28.03.15: Internasjonale avtaler kan komme til å overstyre nasjonale demokratier.
Artikkelen gir en oversikt over avtaler som har til hensikt å regulere verdenshandelen. Det foregår nå forhandlinger om to nye avtaler Tisa (Trade in Services Agreement) og TTIP (Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership). Tisa skal regulere arbeidsforhold og samfunnspolitikk, TTIP handel og markedsadgang. Norge deltar i Tisa-forhandlingene sammen med EU og 23 andre velstående land, derimot ikke i TTIP-forhandlingene der bare EU og USA møtes. De utålmodige pådriverne både for TTIP og Tisa er konsern som vil ha vekk det som stenger dem ute fra markedene i andre land. Det som er igjen av tollsatser, er da en bagatell. Avtalene kan komme til å sette til side lover og regelverk i demokratiske nasjonalstater. Forhandlingene foregår bak lukkede dører. I følge artikkelforfatter Dag Seierstad er dette fordi motforestillinger ikke skal få tid til å modne, slik at andre alternativ verken vil bli fremmet eller diskutert.
https://web.retriever-info.com/go/?p=697323&a=42574&sa=2024652&x=f327eab7d6eb22cc6b929307b1b4e003&d=05501020150328208685&s=55010

Nationen 01.04.15: Tyskland vil ha mindre soya-import
Flere tyske delstater starter nå program for lokal dyrking av proteinvekster for å minske importen av GM-soya. Landbruksministeren i Schleswig-Holstein har utvidet et støtteprogram for bønder som dyrker bønner og erter på minst ti prosent av arealet.
https://web.retriever-info.com/go/?p=697323&a=42574&sa=2024652&x=a8e61edeafe42b85ab418009e1c86f31&d=05501720150401107442&s=55017

Forskningsrådet, 18.03.15: Ny nasjonal miljøstatistikk
Forskningsrådet legger nå grunnlaget for nasjonal statistikk over ressursinnsatsen innen miljøforskningen, og ønsker innspill til dette. Arbeidet med å få på plass nasjonal statistikk for miljøforskningen er en direkte oppfølging av Miljø21-rapporten. Forskningsrådet foreslår at følgende definisjon skal legges til grunn for statistikken:«Miljøforskning omfatter kunnskap om ressurstilstanden, påvirkningen på naturlige fenomener og effektene av menneskeskapte aktiviteter på natur- og kulturmiljøet, velvære og livskvalitet på land, i ferskvann og i kyst- og havområdene.»  Blant påvirkningsfaktorer/ endringsdrivere nevnes genmodifiserte arter. Forskningsrådet ønsker innspill innen 15. april!
http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Forskningsradet_tar_grep_for_a_fa_nasjonal_miljostatistikk/1254007497267