Nytt om GMO 09.04.2016

Nytt om GMO er en enkel nyhetstjeneste opprettet av GMO-Nettverket og fôr. Nyheter vil bli samlet opp og sendt ut etter hvert. Tips om nyheter mottas med takk, helst i form av lenke. Send til sidsel.borresen@gmail.com

Saker denne gangen:
1. Miljødirektoratet (MD) anbefaler godkjenning av GM-maisen 1507  (4 oppslag) 
2. Debatt etter kronikken om politisk korrekt GMO-motstand (se Nytt om GMO/ 33)  (3 oppslag)
3. Bør vi forkaste føre-var-prinsippet?  (1 oppslag)
4. TTIP-avtalen skal vurderes av NUPI (Norsk utenrikspolitisk institutt) før avtalen er ferdigforhandlet  (2 oppslag)
Diverse  (2 oppslag)

SAK 1
Miljødirektoratet anbefalte 05.04.16 at den genmodifiserte maisen 1507 ikke skal forbys for omsetning i Norge. Avgjørelsen har ført til mange reaksjoner i media, hittil (08.04) 13 registrerte oppslag. Nedenfor er anbefalingen fra MD omtalt sammen med reaksjoner fra GenØk, Bioteknologirådet og GMO-Nettverket og fôr.

Miljødirektoratet (MD) anbefaler ikke forbud mot GM-mais. Miljødirektoratet 05.04.216
MD anbefaler ikke å legge ned forbud mot import og bruk av den genmodifiserte maisen 1507. I henhold til genteknologiloven har MD gjort en vurdering av helse- og miljørisiko i Norge i forbindelse med tilrådningen til departementet. MD opplyser at de også har vurdert økologiske, sosiale og økonomiske konsekvenser i dyrkingslandene som en del av bærekraftkriteriet. Videre inngår etiske og samfunnsmessige aspekter i direktoratets vurdering.  – Dette er EU-godkjente produkter hvor vi ikke finner helse- og miljørisiko i Norge, eller forhold knyttet til samfunnsnytte, bærekraftig utvikling eller etikk som gir grunnlag for et særnorsk forbud. Vår anbefaling er dermed at det ikke bør innføres norske særforbud, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet. Det er regjeringen som fatter endelig vedtak i saken.
http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2016/April/Anbefaler-ikke-forbud-mot-fem-genmodifiserte-planter/

GenØk kritisk til Miljødirektoratets anbefaling. Genok.no 05.04.16
GenØK viser til at maisen 1507 ennå ikke er godkjent av EFSA (det europeiske mattilsynet) for videre bruk i EU. Sprøytemiddelet maisen er modifisert til å tåle, glufosinat-ammonium, er forbudt i Norge og skal fases ut i EU innen 2017. I artikkelen viser GenØk til faren for akkumulering av sprøytemiddelrester og nedbrytingsprodukter i maisen. Sprøytemiddelbruken kan gi helse- og miljøeffekter i dyrkingslandet, og det er fare for utvikling av resistens hos ugras og skadeinsekter.  For Norges vedkommende kan en godkjenning føre til at mais 1507 vil bli brukt i fiskefôr. Det mangler derfor fôringsstudier på laks med slikt fôr. Basert på at det mangler dokumentasjon av effekter på miljø, helse og samfunn stiller GenØk spørsmål ved grunnlaget for direktoratets anbefaling om ikke å forby den genmodifiserte maislinjen 1507 i Norge.
http://genok.no/arkiv/5220/

Bioteknolgirådet anbefaler ikke godkjenning av maisen 1507. Bioteknologogiradet.no 06.04.16
I en uttalelse sier Bioteknologirådet at maisen 1507 er genmodifisert til å tåle sprøytemidler med glufosinat-ammonium, som er forbudt i Norge og skal fases ut i EU innen 2017 fordi de er helse- og miljøskadelige. Rådet kom med tilsvarende uttalelese om denne maisen allerede i 2013. – Når man vurderer bærekraft, skal man bruke et globalt, langsiktig perspektiv. Jeg kan ikke se at en plante som er laget for å sprøytes med glufosinat-ammonium innfrir kravene til bærekraft i genteknologiloven, sier leder i Bioteknologirådet, Kristin Halvorsen.
http://www.bioteknologiradet.no/2016/04/kritisk-til-gmo-ja/

Pressemelding fra GMO-Nettverket 05.04.16
Nettverket mener det er uforståelig at MD vil tillate en GMO som er dyrket med bruk av et sprøytemiddel som er så giftig at det er forbudt i Norge, og skal fases ut i EU innen 2017. I 2013 uttalte MD at ved import er det dyrkingsforhold og økologi i GMOens dyrkingsland som skal vurderes. Pressemeldingen følger nyhetsbrevet som vedlegg.

SAK 2
Olav Randen, Ål, svarer Audun Nerland. Bondebladet 10.03.16
Randen oppsummerer den 20-årige historien om GMO i landbruket. Han konkludrer med at Nerland tar feil når han hevder at bruk av GMO har vært en suksess. Randen viser til at bruk av GMO generelt har ført til mer bruk av sprøytemidler. Han imøtegår Nerlands påstand om at genteknologien har ført til økte avlinger på alle områder. Når det gjelder soya har økningen i produksjonen vært større i Europa uten GMO enn i USA der det dyrkes GM-basert. Randen hevder at mye av genteknologien fremdeldes er på eksperimentstadiet.
https://web.retriever-info.com/go/?p=697323&a=42574&sa=2024652&x=674c6fd0232cd79698fed5e61fe796db&d=05525320160310133276&s=55253

GMO-optimismen er en-øyet. Bondebladet 06.04.16
Sidsel Børresen, biolog, GMO-Nettverket og fôr, svarer Audun Nerland. Hun imøtegår Nerlands påstand om at GMO og naturlige mutasjoner er samme sak rent biologisk. De genteknologiske metodene er etter hvert blitt mye mer presise enn før, men Børresen stiller spørsmål ved om dette er en fordel for det helhetlige resultatet. Hun viser bl.a. til tørkeresistent mais som eksempel og mener det er beklagelig hvis konvensjonell avl blir liggende nede fordi all forskning satses på genteknologi.
https://web.retriever-info.com/go/?p=697323&a=42574&sa=2024652&x=c1ecd69750f090f58182ae8ca375ece0&d=05525320160407135421&s=55253

Er genteknologien overmodig? Kronikk, Bergens TIdende 04.04.16
Nettverkets Sidsel Børresen omtaler de nye metodene genredigering og gendrivere. Hun hevder at all genteknologi fremdeles er upresis på den måten at utilsiktede resultater oppstår. Hun mener det er grunn til å være bekymret over omfanget av nye GMOer og over hvor fort de blir satt ut i naturen. Dette er nytt i evolusjonær sammenheng. Flere ledende genteknologer har tatt til orde for å endre kriteriene i genteknologiloven slik at genredigering faller utenfor lovens virkeområde. Men det må mer forskning til før man kan si at en GMO er trygg for miljø og helse, uansett hvilken metode som er brukt under framstillingen. I en slik situasjon mener hun vil det være uklokt å endre genteknologiloven.
http://www.bt.no/meninger/kronikk/Den-overmodige-optimismen-3570846.html

SAK 3
Vi må forkaste føre-var-prinsippet. Nationen 12.03.16
Journalist og agronom Øystein Heggdal går kraftig ut mot anvendelsen av føre-var-prinsippet i norsk politikk. Han mener prinsippet er en klamp om foten når det gjelder å utvikle levedyktige næringer etter oljen. Genteknologiloven fungerer etter hans mening som et urimelig hinder.  Heggdal mener at det er uvitenskapelig å forvente at absolutt alle konsekvenser skal være kartlagt før noe tas i bruk. — Hvis vi mener alvor med «Det grønne skiftet» og Bioøkonomien bør vi kopiere Canada sin genteknologilovgivning og bli de mest liberale i Europa, skriver Heggdal. Han mener Europa og Norge er i ferd med å bli alvorlig akterutseilt og vil bli sittende igjen i middelalderen mens resten av verden går videre. Heldigvis er vi ikke med i EU, og vi bør kutte ut Europa, og heller se over Atlanteren for å bli med på den teknologiske utviklingen, hevder han.
https://web.retriever-info.com/go/?p=697323&a=42574&sa=2024652&x=ec3d8ec2c9bc1aec0894ba913a685423&d=05501720160312133795&s=55017

SAK 4
TTIP skal vurderes før avtalen er klar. Nationen 11.03.16
Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) fikk nylig i oppdrag å analysere hvilke konsekvenser det kan få for Norge dersom EU og USA inngår en omfattende transatlantisk handels- og investeringsavtale (TTIP). Avtalen er langt fra ferdigforhandlet, men analysen skal likevel utføres med en tidsramme på seks måneder. I dette arbeidet skal NUPI samarbeide med et tysk forskningsinstitutt. I anbudsdokumentet skriver NUPI at det er usikkert hvor langt man vil komme med forhandlingene om TTIP-avtalen i løpet av prosjektperioden, og at anslagene på enkelte punkter derfor kommer til å være hypotetiske. Vi vet ennå ikke hvordan de kontroversielle spørsmålene blir håndtert, sier seniorforsker Arne Melchior ved NUPI.
https://web.retriever-info.com/go/?p=697323&a=42574&sa=2024652&x=6d59c77d21c359091602a4d40c3730ed&d=05501720160311134017&s=55017

DIVERSE
Glyfosat-initiativ fra tysk landsby påvirker EU-prosess. Nationen 14.03.16
Et borgerinitiativ fra den lille landsbyen Klein Jasedow har bidratt til at EU har utsatt avstemningen om ny godkjenning av glyfosat. Initiativet som består i frivillig innsamling av urinprøver har fått navnet «Urinale 2015». Prosjektet er deltakerfinansiert, og det ble samlet inn over 2000 prøver.  Resultatet ble nylig klart: 99,6 prosent er belastet med glyfosat. Hos 79 prosent av de undersøkte lå glyfosatinnholdet fem til 42 ganger over grenseverdien for drikkevann. Folk som jobber i landbruket har mer glyfosat i urin enn andre, likeså menn og de som spiser kjøtt. Folk som spiser økologisk har mye mindre glyfosat i urinen. Mest tankevekkende: Barn og ungdom er mest belastet. Resultatene er signifikante, som det heter på forskerspråket. EU vil behandle spørsmålet om videre godkjenning av glyfosat på nytt i løpet av våren.
https://web.retriever-info.com/go/?p=697323&a=42574&sa=2024652&x=8fda6426c0b57808252b33763cf4e105&d=05501720160314134093&s=55017

* * * * * *

Aqua Bounty tror på godkjenning av GM-laks. Kyst.no 05.04.16
Den genmodifiserte laksen ble godkjent av det amerikanske mattilsynet (FDA) i november 2015. En koalisjon av frivillige organisasjoner saksøkte etter dette FDA for godkjenningen, og GM-laksen går nå sin gang gjennom amerikansk rettsvesen. Aqua Bounty uttaler at de er trygge på at amerikanske myndigheter vil opprettholde godkjenningen av deres genmodifiserte laks. De mener at GM-laks har vært gjennom de strengeste og mest omfattende vurderinger i historien, melder Fish Farming Expert.
http://kyst.no/nyheter/aqua-bounty-er-trygg-pa-at-de-far-godkjennelse-for-sin-gmo-laks/

SLUTT

Vedlegg 1: Pm mais1507 fra GMO-Nettverket 05 04 16 Red