Nytt om GMO 10.05.2015

Nytt om GMO» er en enkel nyhetstjeneste opprettet av GMO-Nettverket og fôr. Nyheter vil bli samlet opp og sendt ut etter hvert. Tips om nyheter mottas med takk, helst i form av lenke. Send til sidsel.borresen@gmail.com

Saker denne gangen:

  • Stortinget slår ring rundt genteknologiloven
  • Bioteknologirådet med to uttalelser omkring GMO
  • Den transatlantiske frihandelsavtalen (TTIP)
  • Nye GMO-regler i EU
  • VKM med endelig vurdering av soya MON89788
  • Diverse

Stortinget slår ring rundt den norske genteknologiloven. Bergens Tidende 14.04.2015
En enstemmig energi- og miljøkomité har i sin innstilling til Stortinget fastslått at alle genmodifiserte planter skal vurderes om de er i tråd med norsk genteknologilov før de blir lovlig å omsette i Norge. Dette gjelder også planter som allerede er tillatt å omsette i EU. Dette er en stor seier for alle som ønsker en restriktiv GMO-politikk.
Men komitéens flertall, som besto av Høyre, Frp og Venstre, stemte ikke for at Stortinget samtidig skulle forby den omstridte maisen NK 603. Det er nå opp til regjeringen å avgjøre om NK 603 skal forbys eller godkjennes for import til Norge. Saken har fått bred omtale i media.
http://www.bt.no/nyheter/utenriks/Jubeldag-for-GMO-motstandere-3339666.html
Stortinget fattet vedtak i samsvar med innstillingen i møte 29.04.15.
Bioteknologirådet gir EØS-råd om GMO i brev til to departementer. Bioteknologirådet 10.04.2015
I EU blir GMOer godkjent enten etter Utsettingsdirektivet eller under Mat-og fôr-forordningen. Utsettingsdirektivet er tatt inn i EØS-avtalen, og Norge har fått en tilpasningsavtale til dette direktivet. Tilpasningsavtalen gjør det mulig for Norge å anvende vår egen genteknologilov. Mat-og fôr-forordningen er for tiden under forhandlinger for å bli tatt inn i EØS-avtalen. Bioteknologirådet peker på at vi må få samme tilpasning til Mat-og fôr-forordningen som vi har til Utsettingsdirektivet. Rådet mener det er viktig å sikre at Norge kan holde på selvråderetten over import og dyrking av genmodifiserte planter uavhengig av hvilken EU-ordning de er godkjente under. Bioteknologirådets innspill om GMO i EØS-forhandlignene ble lagt fram i et brev til Klima- og miljødepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet 10.04.15, der rådet også ber om å bli orientert om forhandlingsprosessen omkring Mat-og fôr-forordningen.
http://www.bioteknologiradet.no/2015/04/gir-eos-rad/

Bioteknologirådet kritiserer Miljødirektoratets tilråding om maisen MON810. Bioteknologirådet 07.05.15
Bioteknologirådet mener at Miljødirektoratet (MD) har trukket konklusjoner som ikke samsvarer med prinsippene for hvordan man skal vurdere bærekraft og håndtere usikker kunnskap. Bioteknologirådet oppfordrer Klima- og Miljødepartementet til å be MD vurdere bærekraft, etikk og samfunnsnytte i tråd med føringene i genteknologiloven, og b.la annet legge veiledningsdokumentene om bærekraft til grunn. MD bør også gjøre greie for hvordan de har kommet fram til sine konklusjoner, og svare på hvorfor de har utelatt visse relevante spørsmål. Bioteknologirådet oppfordrer også Klima- og miljødepartementet og regjeringen til å ta hensyn til innvendingene fra rådet når regjeringen skal vurdere å forby dyrking og import av maisen MON810.
http://www.bioteknologiradet.no/2015/05/gmo-kritikk-til-miljodirektoratet/

Den amerikanske lobbyen og den transatlantiske frihandelsavtalen TTIP. Nationen 15.04.2015
Artikkelen omhandler synet på TTIP blant de forskjellige landbruksorganiseringene i USA. De store er for TTIP, de mindre inntar en mer avventende holdning. Uansett er det slik at reglene i USA skal innføres i Europa, og ikke omvendt. Under TTIP vil den rollen EU får i forhold til USA, bli som Norges rolle i EU i dag, altså en skikkelig lillebror.
https://web.retriever-info.com/go/?p=697323&a=42574&sa=2024652&x=44c4cc0d5782781e974de68559251335&d=05501720150415108605&s=55017
Den norske opinionen begynner etter hvert å bli klar over at vår selvråderett ligger på bordet under TTIP-forhandlingene. Dette viser seg i mange oppslag om saken i lokalaviser landet over den siste måneden.

EU godkjenner 19 nye GMOer for import. Nationen 06.05.2015
De som kritiserer godkjenningsvedtaket mener kommisjonen oppfører seg som om frihandelsavtalen TTIP alt er vedtatt. Reaksjonene forsterkes av at Kommisjonen samtidig foreslår at medlemsstatene selv skal kunne velge bort import av GMO-vekster for mat og fôr. Dette kalles en «opt  out-ordning». EU har alt vedtatt en tilsvarende opt out-ordning for dyrking av genetisk endrede planter på europeiske åkre. Europeiske GMO-kritikerne er motstandere av en slik delegering fordi de mener det er en avledningsmanøver og fører til et lappeteppe av godkjenninger og dårlig rettssikkerhet for nasjonale og regionale GMO-forbud. Det skal dessuten ikke være lov å begrunne et forbud med risiko. Selve risikovurderingen skal fortsatt ligge hos det europeiske mattilsynet EFSA, som ifølge flere rapporter har for tette bånd til agrarkonsernene.
https://web.retriever-info.com/go/?p=697323&a=42574&sa=2024652&x=0c11b088cf81918a87c99ab2ff4edbbd&d=05501720150506109475&s=55017

Fra VKM: Endelig miljø-og helse-risikovurdering av soya MON89788 fra Monsanto. VKM web 20.04.2015
Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) konkluderer med at genmodifisert soya MON89788, ut i fra dagens kunnskap, i seg selv er like trygg som ikke-genmodifisert soya med hensyn til helse- og miljørisiko. Vurderingen er gjort på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet. Feltstudiene og analysene som har blitt vurdert av VKM, viser ingen utilsiktede effekter som følge av genmodifiseringen, eller at sprøyting med glyfosat har påvirket næringsstoffsammensetningen av MON89788. VKM peker imidlertid på at det eksisterer kunnskapshull, spesielt omkring mulig økt innhold av plantevernmidler pga mer sprøyting, og gjerne sent i vekstsesongen. Men dette er utenfor VKMs ansvarsområde, og er ikke vurdert.
http://www.vkm.no/eway/default.aspx?pid=277&trg=Content_6504&Main_6177=6504:0:31,2365&Content_6504=6187:2128610::0:6569:1:::0:0
Soya-import kan erstattes med bedre oljevekster i Norge. Nationen 10.04.15
Bioforsk har startet et forskningsprosjekt som skal gi mer lønnsom dyrking av oljevekster i Norge. Prosjektet skal sørge for mer bruk av oljevekster til både mat og dyrefôr, og kan dermed være med å erstatte soyaimport fra Brasil til dyrefôr, mener Bioforsk.
http://www.nationen.no/landbruk/bioforsk-vil-erstatte-soyaimport-med-bedre-oljevekster-i-norge/
Søtpotet er naturlig genmodifisert. Forskning.no 25.04.2015
Arvematerialet til søtpoteten inneholder fremmede bakteriegener – de samme som brukes til å genmodifisere planter. Søtpoteten kan ha inneholdt disse genene i tusenvis av år. Genene kommer fra en jordbakterie som i dag brukes av genteknologer. Forskerne tror at de fremmede genene har etablert seg fordi de utgjør en fordel for søtpoteten. Søtpoteten er ikke den eneste arten som har fått påvist fremmede gener i arvematerialet sitt. Lignende funn blir gjort hos stadig flere arter. Det spekuleres i om disse oppdagelsene av «naturlig genmodifisering» vil gjøre folk flest mindre skeptiske til genmodifisering generelt.
http://forskning.no/2015/04/sotpoteter-er-naturlig-genmodifiserte