Nytt om GMO 16.11.2014

Dette er Nytt om GMO, tredje ekstrautgave. Vi viser til Nytt om GMO ekstra (01.11.14) og Nytt om GMO ekstra 2 (11.11.14). Bakgrunnen for disse ekstrautgavene er at klima-og miljøminister Tine Sundtoft har gått ut med en melding om at to genmodifiserte mais er tillatt å selge i Norge. De to maisene er NK603 fra Monsanto og T25 fra Bayer. Saken har gått videre i riksmedia, og har nå kommet til Stortinget.

Ministerfeil om genmais. Bergens Tidende 06.11.2014
Marte Rostvåg Ulltveit Moe (Naturvernforbundet) viser til Norges gode genteknologilov, og oppsummerer hvordan den til nå har vært anvendt til å forby ni forskjellige GMOer. Beslutningsmyndigheten ligger hos regjeringen. I EU er det vanlig med lang behandlingstid i slike saker. Det er feil at GMOer er godkjent uten å være behandlet av regjeringen.
https://web.retriever-info.com/go/?p=697323&a=42574&sa=2024652&x=885e75a30fcb38f023fd4bd6cbff671f&d=020021201411062039117
Klima-og miljøminister Sundtoft svarer Marte R. Ulltveit Moe. Bergens Tidende 11.11.14
Klima-og miljøministeren understreker at hun ikke har varslet noen ny politikk på GMO-feltet. Likevel hevder hun at tilleggskravene i den norske genteknologiloven om samfunnsnytte og bærekraft ikke er å anse som absolutte krav for godkjenning. Hun mener også at etter loven og andre rettskilder har det vært lov å omsette de to maisene i Norge i lengre tid.
http://www.bt.no/meninger/debatt/article3238146.ece

Klima-og miljøminister Sundtoft svarer tre tidligere statsråder fra SV, SP og AP. Aftenposten wb 14.11.14
Vi viser til Nytt om GMO, ekstra 2 for utspillet fra SV, SP og AP i Aftenposten  10.11.14
Ministeren er forundret over utspillet fra Solhjell, Slagsvold Vedum og Storberget. Hun hevder at det eneste hun  har gjort er å presisere gjeldende lover og regler på GMO-området. Hun viser også til en uttalelse fra Solhjell i 2012, der han synes å ha samme oppfatning av gjeldende regler som den hun nå har gått ut med.
http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article7786372.ece

Stortingets spørretime 13.11.14
Spørsmål ble stilt av Bård Vegard Solhjell (SV) og Geir Pollestad (SP). Sistnevnte stilte i stedet for for Slagsvold Vedum (SP). Klima-og miljøminister Sundtoft benyttet ikke anledningen til å klargjøre departementets syn. Hun ville heller ikke svare på tilleggsspørsmål om flere av maisene som nå ligger til behandling er å anse som godkjente, om hvilken politikk regjeringen vil velge når det gjelder GMOer til Norge, eller om regjeringen ville vektlegge føre-var prinsippet når det gjelder GMO.
Foreløpig referat fra spørretimen følger vedlagt.

Stortingsrepresentantene Solhjell og Slagsvold Vedum har fremmet representantforslag fra Stortinget til regjeringen. Stortingets web 13.11 14
På bakgrunn av praksis i norsk GMO-politikk til nå stiller Solhjell og Slagsvold Vedum følgende forslag:
1. Stortinget ber regjeringen legge ned forbud mot de to maislinjene T25 og NK603
2. Stortinget ber regjeringen komme til Stortinget med en sak som redegjør for regjeringens GMO-politikk, herunder saksbehandling og vedtakspraksis av GMO-saker.
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2014-2015/dok8-201415-030/

Juss-ekspert:  Signalene om GMO-politikken fra Sundtoft bryter med tidligere praksis. Nationen 12.11.14
Professor i offentlig rett, Ole Kristian Fauchald, opplyser at det til nå har vært helt klart at EFTA-land må gjøre sine egne vedtak om GMO-søknader etterat de evt er godkjent i EU. I følge Fauchald sier loven ingenting om at et forbud må være fattet «innen rimelig tid».
https://web.retriever-info.com/go/?p=697323&a=42574&sa=2024652&x=e02cb77ccb04d3a78807605acb046fb5&d=0550172014111297276

Frp vil forby de omstridte GM-maisene. Nationen 12.11.14.
Frp’s miljøpolitiske talsmann, Oskar Grimstad, sier at Frp hele tiden har vært skeptisk til å innføre GMO, og at regjeringen nå selv vil starte en utredning med sikte på å forby de to maistypene T25 og NK603.  Dette er avklart med departementet.
https://web.retriever-info.com/go/?p=697323&a=42574&sa=2024652&x=3c4224dbd000aa64aa9a55827172debb&d=0550172014111397395

Vi kan ikke si nei til genmodifisert mat. Kronikk i Aftenposten, papirutgave 14.11.14
Professor Trine Hvoslef-Eide, NMBU og forskningssjef Tage Thorstensen, Bioforsk hevder at genmodifisering er et nyttig verktøy i arbeidet for å øke verdens matvareproduksjon. GMO-motstanden er etter deres mening bygget på følelser, ikke kunnskap. Dette fører til at Europa, og spesielt Norge, blir hengende etter i vitenskapelig og industriell utvikling på området. Mye annet innen planteforedling og import-praksis hevdes å være verre for helse og miljø enn GMO.
Kronikken i Aftenposten 14.11.14 foreligger ennå ikke elektronisk, og vil bli sendt ut med neste nr. av Nytt om GMO
Dagsnytt atten fredag 14.11.14
Koordinator for GMO-Nettverket og fôr, Regine Andersen,  møtte professor Trine Hvoslef-Eide til debatt i Dagsnytt atten, 14.11.14.
Regine kritiserte kronikken for å være ensidig GMO-positiv, og hevdet at flere sider ved GMO er omdiskutert blant forskere. Nettverket står for en kunnskapsbasert skepsis til GMO, og dagens GMOer er ikke gode nok. De to maislinjene som er oppe til debatt vil øke bruken av sprøytemidler, og derfor mengden sprøytemiddelrester i matvarer. De er ikke bærekraftige, sa Regine.
Dagsnytt atten kan høres på nrk.no, både radio og TV. Innslaget kommer nest sist i programmet.

Det vil komme flere svar til kronikken.

Vedlegg 1: Spørretimen GMO-1