Nytt om GMO 17.03.2015

«Nytt om GMO» er en enkel nyhetstjeneste opprettet av GMO-Nettverket og fôr. Nyheter vil bli samlet opp og sendt ut etter hvert. Tips om nyheter mottas med takk, helst i form av lenke. Send til sidsel.borresen@gmail.com

Innhold denne gangen
Del 1: Om Miljødirektoratets tilråding om maisen MON810
Del 2: Andre nyheter om GMO

Del 1
Den 09.03.15 offentliggjorde Miljødirektoratet sin tilråding til regjeringen om å godkjenne den genmanipulerte maisen MON810 for import til Norge. Samtidig tilrådde de forbud mot dyrking her i landet. MON810 er én av 9 GMOer som er godkjente i EU, og som Norge ikke har tatt stilling til. Miljødirektoratet opplyser at tilråding om de 8 resterende GMOene vil komme fortløpende, den neste trolig før påske. Det har vært mange oppslag i media om denne saken. Nyhetsbrevet bringer et lite utvalg.

Miljødirektoratet 09.03.15: Tilrår import av maisen MON810
Miljødirektoratet tilrådde den 9. mars å åpne for import av en genmodifisert mais til Norge. Maisen er MON810 fra Monsanto. Den er modifisert til selv å produsere et stoff som er giftig for skadeinsekter. Men giften kan også påvirke andre arter i miljøet rundt GM-planten, blant annet pattedyr, bier, meitemark og andre jordbunnsorganismer. MON810 er tillatt i EU, men 8 EU-land har forbudt dyrking av den. Flere land signaliserer nå et midlertidig forbud. Begrunnelsene er manglende kunnskap om langsiktige konsekvenser for økosystemene.

Hele rapporten fra Miljødirektoratet kan leses her:
http://miljødirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M272/M272.pdf

Naturvernforbundet 09.03.15: Miljødirektoratet gir blaffen i miljøet utenfor Norges grenser.
Nettverket hadde et møte med Miljødirektoratet samme dag som direktoratet offentliggjorde tilrådingen om å si ja til import av den insektresistente maisen MON810. Av miljøhensyn anbefaler ikke direktoratet at det blir tillatt å dyrke maisen i Norge. Men miljøkonsekvensene er større i de varmere landene der MON810 dyrkes. Nettverket hevdet at tilrådingen er dobbeltmoralistisk, og motsatt av en føre-var-holdning. I denne saken ser det heller ikke ut til at Miljødirektoratet  legger sine egne kriterier til grunn for anbefalingen om import.
http://naturvernforbundet.no/forurensing/gir-miljodirektoratet-blaffen-i-miljoet-utenfor-norges-grenser-article32971-154.html
(NB! Hvis lenken over ikke er klikkbar, kan den kopieres inn i adressefeltet på nettleseren)

Aftenposten 09.03.15: Import-ja til GMO-mais er dobbeltmoral
Aftenposten kritiserer Miljødirektoratets tilråding om å åpne for import av MON810, samtidig som de mener at det er for stor risiko for naturen å dyrke den i Norge. Dette blir en form for dobbeltmoral.
http://www.aftenposten.no/nyheter/Sier-ja-til-mais-import_-men-nei-til-dyrking-i-Norge-7930837.html

Bondebladet 10.03.15: Import-ja til GMO-mais er ikke bærekraftig
Bondebladet mener at Miljødirektoratets avgjørelse om å tillate import av en mais som av miljøhensyn er forbudt i andre land, ikke holder mål. Bærekraftig utvikling er ikke noe vi kan ha for oss selv. I Spania har MON810 skapt problemer for landbruket.
http://www.bondebladet.no/nyhet/import-ja-til-gmo-mais/#disqus_thread

Norges bondelag 12.03.15: Vil ikke ha GMO-fôr

Fôrprodusenter sier de vil vurdere å importere GMO-råvarer til Norge dersom det blir etterspurt. Bondelaget sier at for dem er det viktig å holde landbruket fritt for GMO, også i dyrefòret. Dette er et konkurransefortrinn vi har i Norge, som Bondelaget håper departementet ser verdien av å ta vare på.

http://www.bondelaget.no/nyhetsarkiv/vil-ikke-ha-gmo-for-i-norsk-landbruk-article80910-3805.html

Nationen 13.03.15: Portrettintervju med Aina Bartmann: Gener, makt og ordkrig
Nettverkets koordinator, Aina Bartmann, hevder at GMO-mat ikke er et teknologispørsmål, men et verdispørsmål. Hun hevder at Miljødirektoratets anbefalinger både er ulogiske og dobbeltmoralske. Anvendelse av dagens GMOer i matproduksjonen utgjør en fare vårt biologiske mangfold av kulturplanter i tillegg til at naturlige økosystemer kan bli påvirket. Vi må bruke mulighetene den norske genteknologiloven gir til en restriktiv politikk. Det er også et spørsmål om hva slags landbruk vi skal ha i framtida.
https://web.retriever-info.com/go/?p=697323&a=42574&sa=2024652&x=9c6e65ebacda51a3c141b1ed0987074c&d=05501720150313106105&s=55017

Del 2
Nationen 14.03.15: Nytt EU-direktiv trer i kraft i april.
EU-direktivet som lar hvert enkelt EU-land å avgjøre om de vil tillate eller forby dyrking av genmodifiserte organismer, er underskrevet i EU-parlamentet, og trer i kraft i april. Det er  ventet at i alt 13 GMO-varianter vil bli godkjent i løpet av kort tid som følge av det nye direktivet. Synet på direktivet spriker i EU-landene. Land som i dag har en restriktiv holdning vil fortsette som før. Andre hevder at loven er dårlig utformet, og man er bekymret fordi andre hensyn enn miljø- og helse kan legges til grunn for et forbud. En annen bekymring er at EU-land kan bli brakt for retten i investor/stat-konflikter som følge av frihandelsavtalen mellom EU og USA, den såkalte TTIP-avtalen, som for tiden er på forhandlingsstadiet.
https://web.retriever-info.com/go/?p=697323&a=42574&sa=2024652&x=8e1106c8d2f7efdd84917cec3ca5f904&d=05501720150314106445&s=55017

Nationen 24.02.2015: Landbrukets framtid.
USA og EU forhandler i disse dager om den omfattende transatlantiske handelsavtalen, TTIP. Matområdet anses som et av de mest kontroversielle i forhandlingene. Landbruk var opprinnelig ikke tenkt å inngå i avtalen, men etter åtte runder med forhandlinger mellom USA og EU er det nå klart at landbruk vil bli inkludert. Tre temaer anses som spesielt sensitive i forhandlingene: Mattrygghet, genmodifiserte produkter og dyrevelferd. EU fastholder at de ikke vil senke europeiske standarder på noen av disse områdene som resultat av TTIP, men det virker usannsynlig at EU kommer ut av forhandlingene med alle sine standpunkter intakte.
https://web.retriever-info.com/go/?p=697323&a=42574&sa=2024652&x=7af7326d36751445408fd0c6a0b052e5&d=05501720150224104915&s=55017


Vårt land 16.03.15: Om norsk mattrygghet
Administrerende direktører i Norsk Landbrukssamvirke og direktøren i Matmerk går sammen om å slå et slag for norsk mattrygghet. Mange forbrukere tror at vi i Norge bruker genmodifisering og veksthormoner. Vi bruker ingen av delene.
Direktørene mener at vi må bli flinkere til å snakke om at vi har et regelverk som gjør at både fjøs og binger, slakterier og meierier blir kontrollert med jevne mellomrom. Det er ikke tilfeldig at Norge har en god plante- og dyrehelse. Det skyldes at norske bønder og matprodusenter er skeptiske til å ta snarveier. Vi må bli flinkere til å fortelle om dette, og til å  kommunisere at Nyt Norge-garantien er en kvalitetsgaranti.
https://web.retriever-info.com/go/?p=697323&a=42574&sa=2024652&x=8534dff9f22e0c60bf0a8ec7517b49a9&d=05502420150316237404&s=55024

NRK, troms 25.02.15: Forsøk med steril laks
Oppdrettsselskapet Nordlaks har startet et anlegg for oppdrett av steril laks, ørret og regnbueørret til forsknings- og forsøksformål i Kvæfjord. Ved ytre påvirkning gjøres laksen triploid, dvs at den får tre sett kromosomer i stedet for to. Det gjør den steril. Hensikten er at oppdrettsfisk som eventuelt rømmer ikke skal kunne parre seg med villfisk. Triploid fisk vil også vokse fortere i perioder. Forskerne hevder at en slik endring i fiskens arvemateriale ikke kan regnes som genmodifisering.

http://www.nrk.no/troms/prover-ut-steril-laks-1.12228055

Nationen 26.02.15 : Svenske Arla vil produsere ost med GMO-teknikk.
Meierikonsernet Arla Foods vil begynne å produsere visse populære oster med løype som er framstilt med hjelp av genmodifiserte bakterier. I enzymet som blir brukt i osteproduksjonen vil det ikke finnes gmo-rester. Men organisasjonen Krav, som har den mest kjente miljømerkeordninga for mat i Sverige, sier nei til oster med kunstig løype. De mener at det er for stor risiko og for mye som er ukjent til at de ønsker denne typen produksjon.
http://www.nationen.no/naering/arla-vil-lage-ost-med-gmo-teknikk/