Nytt om GMO 29.08.2014

«Nytt om GMO» er en enkel nyhetstjeneste opprettet av GMO-Nettverket og fôr. Nyheter vil bli samlet opp og sendt ut etter hvert. Tips om nyheter mottas med takk, helst i form av lenke. Send til sidsel.borresen@gmail.com

På grunn av tekniske problem har nyhetsbrevet hatt begrenset tilgang til nyheter fra ca 15.06 – 15.08. Oppslag om viktige saker fra denne perioden mottas gjerne.

Fiskefôrprodusenter vil ha mulighet til å bruke GMO  Hegnar online 18.08.14
I Norge har fire produsenter av fiskefôr dispensasjon til å bruke GMO-holdig soya og mais. Produsentene opplyser at dispensasjonen ikke har vært benyttet, men de søker om forlenget dispensasjon når den utløper 15. september 2014. Begrunnelsen oppgis å være at det etter hvert blir vanskelig å få tak i GMO-frie råvarer. Denne nyheten har 17 andre oppslag.
http://www.hegnar.no/okonomi/artikkel514061.ece

Antibiotikaresistens i mange GMOer  Aftenposten web 11.08.14
Fire framtredende norske forskere advarer oppdrettsnæringen mot å ta i bruk GMO-basert fiskefôr. Fôrprodusentene har fått dispensasjon til å bruke 19 GMOer i fiskefôr. 11 av disse GMOene inneholder gen for antibotikaresistens. Slike gener kan trolig, i gitte situasjoner, overføres til sykdomsfremkallende bakterier og utgjøre en fare for både fisk og mennesker. Faren ved antibiotikabruk i matproduksjon generelt blir også omtalt.
http://www.aftenposten.no/viten/article7619767.ece

VKM «godkjenner» omdiskutert mais  Vitenskapskomiteen for Mattrygghet, web 15.08.14
Vitenskapskomiteen for mattrygghet har ikke identifisert helseskadelige eller endrede ernæringsmessige egenskaper ved den genmodifiserte maisen Pioneer 1507 fra DuPont. Maisen er en såkalt Bt-mais med et giftgen innsatt. I tillegg er det satt inn et gen for resistens mot sprøytemiddelet glufosinat-ammonium. Det siste genet er brukt som markørgen under framstillingen for å identifisere Bt-individene. Maisen er alt godkjent i EU til import, videreforedling og til bruk til mat og fôr. En søknad om godkjenning til dyrking er under behandling i EU-systemet.
http://www.vkm.no/eway/default.aspx?pid=277&trg=Content_6504&Main_6177=6504:0:31,2365&Content_6504=6187:2085423::0:6569:1:::0:0
Som bakgrunn for denne saken vises til «Nytt om GMO»/3 fra 17.02.14. Her omtales diskusjonen i EU om maisen Pioneer 1507, som nå altså er godkjent av EU-kommisjonen til tross for at 19 av 28 medlemsland stemte mot.

Funn av GMO i Norge  Bondebladet 19.08.14
Mattilsynets tilsynsprosjekt for 2013 viser funn av 4 GMOer i totalt 63 prøver fra næringsmidler i det norske markedet. En av prøvene, fra upoppet popkorn, inneholdt GMO som heller ikke er godkjent i EU. Varene er fjernet fra markedet. Det opplyses også at det sommeren 2014 ble funnet GMO i maismel fra Columbia og GMO-papaya fra Thailand.
http://www.bondebladet.no/article/finner-gmo-i-norge/