Nytt om GMO 31.03.2014

«Nytt om GMO» er en enkel nyhetstjeneste opprettet av GMO-Nettverket og fôr. Nyheter vil bli samlet opp og sendt ut etter hvert. Tips om nyheter mottas med takk, helst i form av lenke. Send til sidsel.borresen@gmail.com

NB! Nyhetsbrevet inneholder denne gangen vedlegg til 3 av oppslagene.
Internasjonal landbruksoppdatering 15.03.14
Storbritannia ønsker mer dyrking og import av GMO til Europa. Camerons regjering har bestilt en vitenskapelig rapport som tilrår godkjenning av flere GM-vekster. Landet framstår nå som en pådriver for GMO, og det hevdes at EU er i ferd med å sakke akterut pga sin restriktive GMO-politikk.
http://www.independent.co.uk/voices/editorials/gm-technology-will-help-us-to-meet-the-global-food-challenge-but-britain-is-in-danger-of-being-left-behind-9190648.html?origin=internalSearch

Aftenposten 23.03.14
Ved hjelp av genmodifisering har britiske forskere endret raps slik at planten hevdes å produsere «fiske-olje», dvs den etterspurte fettsyren omega-3. Det er gjort ved å sette inn et alge-gen. Med utgangspunkt i denne nyheten rettes søkelyset mot GMO generelt. Politikere i England og på EU-nivå argumenterer nå mot Europas strenge regelverk for GMO. Man ønsker en endret praksis der det blir letterer for de europeiske landene som ønsker det å dyrke GM-vekster.
https://web.retriever-info.com/go/?p=697323&a=42574&sa=2024652&x=f33cebe87cefff520f546e420fa875f1&d=020002201403231730311
Brev til EU-parlamentet 17.03.14
Brevet er fra The European Consumer Organisation og dreier seg om retningslinjer for merking av honning. Det er foreslått at pollen ikke skal anses å være en ingrediens i honning, og derfor falle utenfor merkebestemmelsene.  Men honning vil alltid inneholde pollen. Man kan derfor få honning som inneholder GM-pollen som ikke vil bli merket som GMO-holdig etter de foreslåtte reglene. Brevet oppfordrer EU-parlamentet til å avvise forslaget, og viser til forbrukernes rett til å velge. Brevet er skannet og ligger ved dette nyhetsbrevet. (Se vedlegg 1).
Vitenskapskomitéen for matsikkerhet  (VKM) 28.03.14
Komitéen har foretatt en såkalt endelig helse og miljørisiko-vurdering av den genmodifiserte oljerapsen MS8xRF3. Den er blitt til ved krysning mellom to andre GM-raps. MS8xRF3 har økt toleranse overfor sprøytemiddelet glufosinat-ammonium, som er forbudt i Norge, og som skal fases ut i EU innen 2017 pga skadevirkninger. VKM mener det er usannsynlig at rapsen kan være helseskadelig eller medføre risiko for miljø og landbruk i Norge.
http://www.vkm.no/eway/default.aspx?pid=277&trg=Content_6504&Main_6177=6504:0:31,2365&Content_6504=6187:2065692::0:6569:1:::0:0

Aftenpostens magasin Innsikt, april 2014
I et 13 siders oppslag om «det hvite gullet», bomullen, viser den tyske journalisten Uwe Martin i ord og bilder hvilke konsekvenser den industrialiserte, GMO-baserte bomullsproduksjonen har for landbruk, mennesker og miljø i ulike deler av verden. Han tar for seg India, Burkina Faso, Brasil, Texas og Usbekistan. Reportasjene viser elendige sosiale og miljømessige forhold, spesielt for de fattigste. Førstesiden av oppslaget er skannet og ligger som vedlegg til dette nyhetsbrevet. (Se vedlegg 2). Interesserte bør lese aprilnummeret av magasinet Innsikt.

Folkevett (FIVH) mars 2014
Forfatteren viser til en engelsk journalist, som har jobbet grundig med GMO-debatten. Hensikten med artikkelen  er tydeligvis å framstå som åpen og balansert i spørsmålet om GMO. Forfatteren mener at  føre-var-prinsippet kan være utgått på dato når det gjelder GMO, og hevder, som en udokumentert påstand, at mye av forskningen på GMO-feltet er «reelt uavhengig av industrien».  Etter hans mening er problemet at aktivister på begge sider ødelegger for genmodifiseringens muligheter.  Han hevder at det å være mot GMO er et det viktigste for GMO-skeptikerne. Artikkelen er skannet og ligger som vedlegg til dette nyhetsbrevet. (Se vedlegg 3a og 3b).
På møte i nettverkets koordineringsgruppe 27.03.14 ble nyhetsbrevet oppfordret til å gi en kort kommentar til denne artikkelen i Nytt om GMO/ 7.
Nyhetsbrevets kommentar til artikkelen i Folkevett:
Artikkelens forfatter stiller et retorisk spørsmål allerede i overskriften.
Resten av artikkelen bruker han til å devaluere GMO-debatten. Det gjøres på to måter:
1) Han hevder at debattens betydning er overdrevet, og at den er blitt en debatt for debattantene.
2) En oppsummering av det saken dreier seg om, altså erfaringer med GMO, blir gjort på en svært ufullstendig og kunnskapsløs måte.
Ved å kritisere debatten og behandle kunnskapen om GMO lettvint, flyttes fokuset fra sakens innhold til debattens form. Sider av GMO-debatten kan sikkert trenge en kritisk gjennomgang, men det er en logisk brist å ta dette til inntekt for at GMO «ikke er så farlig». Vil FIVH, som medlem av nettverket, bidra til en slik lettvint tilsløring av hva GMO dreier seg om?

Vedlegg 1. BEUC-L-2014-098 ipa GM honey-1

 

Vedlegg 3 del a. Folkevett 1

Vedlegg 3 del b. Folkevett 2