Nytt om GMO 7/8 – 2017 22.08.2017

 

Nytt om GMO 7/8 – 2017, 22.08.2017

Nytt om GMO er en enkel nyhetstjeneste opprettet av GMO-Nettverket og fôr. Nyheter vil bli samlet opp og sendt ut etter hvert. Tips om nyheter mottas med takk, helst i form av lenke. Send til nyhetsbrev@gmonettverket.no
Forfatter og ansvarlig redaktør: Sidsel Børresen.

Saker denne gangen:

  1. Nettverket deltok på Arendalsuka
  2. Kritikk av CRISPR-kritikk
  3. DNA-vaksine på laks er godkjent
  4. Nye regler for behandling av GMO-søknader
  5. Hedmark bondelag ønsker CRISPR-debatt nå
  6. EU-krangel om glyfosat
  7. Genredigering av menneskelige embryo i USA.

Diverse

SAK 1

Nettverket på Arendalsuka. Facebook 18.08.17
Under årets Arendalsuke arrangerte nettverket (som i fjor) et debattmøte, der vi i år stilte spørsmålet om det er ønskelig med de nye genmodifiserte organismene i matproduksjonen. Politikere fra seks partier deltok i en meningsfylt debatt foran et fullsatt lokale. Det var tverrpolitisk enighet om at spørsmålet om GMO må opp og fram på Stortinget. Videoen i lenken nedenfor gir et godt inntrykk av et vellykket arrangement.
https://www.facebook.com/UtenGMO/?fref=ts

SAK 2

Kritikk av CRISPR-kritikken. Forskning.no 13.06.17
Siste Nytt om GMO før ferien (06-2017), omtalte nyheten om at forskere hadde fått svært mange uventede endringer i DNA-et hos mus ved bruk av CRISPR. Studien ble publisert i det anerkjente tidsskriftet Nature Methods, og nyheten om de uventede mutasjonene ble omtalt i media som kaldt vann i blodet på CRISPR-tilhengere. I løpet av kort tid kom det imidlertid mange reaksjoner. Flere forskere har skrevet brev til redaktøren av tidsskriftet og hevdet at forskningen ikke holder mål. Sigrid Bratlie, seniorrådgiver i Bioteknologirådet intervjues om saken i vedlagte artikkel. Hun sier at metodene forskerne har brukt er utdaterte og uvanlige. Dessuten er resultatene basert på analyser av bare to mus. Bratlie mener derfor det er tydelige metodiske svakheter ved studien. (Det er nok ikke siste gangen vi hører om denne saken. Red.anm.)
http://forskning.no/dna-genteknologi/2017/06/hard-kritikk-mot-crispr-studie

SAK 3
Spørsmålet om DNA-vaksiner på laks har vært i media i to runder. I juni godkjente EU-kommisjonen DNA-vaksinen Clynav (2 oppslag nedenfor). En måned etter avgjorde de at laks som er vaksinert med denne vaksinen ikke skal regnes som GMO. (2 oppslag nedenfor)

EU-kommisjonen har godkjent DNA-vaksine til bruk på laks. Kyst.no 21.06.17
Artikkelen er et intervju med en seniorrådgiver i Statens legemiddelverk, som viser til det ferske vedtaket i EU, og opplyser at Norge (Legemiddelverket) nå har 30 dager på seg til å fatte et likelydende vedtak. Det kreves brukstillatelse fra Mattilsynet, og det er Miljødirektoratet som avgjør om den vaksinerte fiske blir å anse som en GMO.
http://kyst.no/nyheter/legemiddelverket-om-dna-vaksinen-vi-har-30-dager-pa-oss/

Skal DNA-vaksinert laks regnes som GMO? Kyst.no 22.06.17
Seniorrådgiver i Bioteknoligirådet, Elisabeth Gråbøl-Undersrud, mener det er uavklart om en DNA-vaksinert laks skal regnes som GMO. Her blir det viktig hva EU bestemmer seg for.
http://kyst.no/nyheter/uavklart-om-dna-vaksinen-definerer-laksen-som-gmo/

EU-kommisjonen: Den aktuelle vaksinen gjør ikke fisken til GMO. Nationen 19.07.17
EU-kommisjonen har i etterkant av godkjenningsvedtaket avgjort at fisk vaksinert med den aktuelle DNA-vaksinen (Clynav) ikke faller inn under betegnelsen GMO. Alle andre DNA-vaksiner må imidlertid også vurderes separat. Det norske Miljødirektoratet følger EUs avgjørelse: «På grunn av Norges forpliktelser gjennom EØS-avtalen er vi langt på vei bundet av EUs avgjørelse», sier seksjonsleder Bjarte Rambjør Heide i Miljødirektoratet. Fisk som blir vaksinert med DNA-vaksinen Clynav, blir ikke klassifisert som genmodifisert organisme i Norge, opplyser han, ifølge NTB.
https://web.retriever-info.com/go/?sa=2024652&s=55017&x=c9da111ee3fd2a6a6b7cf1dabdd81051&a=42574&d=05501720170719180671&p=697323

Når blir DNA-vaksinen tatt i bruk i Norge? Kyst.no 20.07.17
Oppdrettsnæringen ønsker at det legges til rette for at den nye DNA-vaksinen kan tas i bruk så fort som mulig, og regner med stor etterspørsel fra oppdrettere. Statens legemiddelverk ønsker å innta en mer avventende holdning og anbefaler at vaksinen ikke tas i alminnelig bruk før det foreligger mer klinisk dokumentasjon på sikkerhet og effekt.
http://kyst.no/nyheter/ny-pd-vaksine-lanseres-sa-snart-som-mulig/

SAK 4

Nye regler for behandling av GMO-søknader. Regjeringen.no 05.07.17
Klima- og miljødepartementet har fastsatt nye rutiner for Norges behandling av saker om genmodifiserte organismer (GMO) som er godkjent etter EUs utsettingsdirektiv. Klima-og miljøminister Vidar Helgesen sier at de nye rutinene vil gi vesentlig forkortet saksbehandlingstid med klare frister for innspill fra berørte instanser. Samtidig vil de nye retningslinjene sikre at Norge kan fatte vedtak etter genteknologiloven rett etter at EU har fattet sitt vedtak, noe Helgesen mener er en stor fordel.
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-saksbehandlingsrutiner-for-gmo/id2564226/

SAK 5

Hedmark bondelag ønsker debatt om CRISPR nå. Bondelaget.no 15.07.17
På årsmøtet til Norges Bondelag oppfordret fylkeslederen i Hedmark, Erling Aas-Eng om at bondelaget tar stilling til bruk av CRISPR i norsk landbruk så snart som mulig. Han viste til at bruken av teknologien i avlsarbeidet internasjonalt utfordrer det norske avlsmiljøets konkurransekraft og eksportmuligheter for norske plante- og husdyrgener. Vi har et unikt avlsmiljøet i Norge, og det er avgjørende å få rammet inn bruken av CRISPR-teknologien raskt, hevdet Aas-Eng.
https://www.bondelaget.no/nyheter/ber-norges-bondelag-om-a-starte-genredigerings-debatt-article97836-5063.html

SAK 6

EU-krangel om godkjenning av glyfosat (Roundup)Nationen, 26.07.17
EUs kompliserte avstemningsregler er blitt en hodepine når kommisjonen skal ta stilling til om godkjenningen av sprøytemiddelet glyfosat (Roundup) skal forlenges. Den 28.06.16 valgte EU-kommisjonen å godkjenne forlengelsen midlertidig i 18 måneder. Det skjedde etter flere års vitenskapelig og politisk krangel uten noen enighet. EUs kommisær for helse og mattrygghet vil ikke ha en repetisjon av dette. Som følge av glyfosat-krangelen har han lagt fram forslag om å endre voteringsreglene i EU, slik at hvert av medlemslandene nå selv må ta en avgjørelse om glyfosat innen året er omme.
EUs landbruksorganisasjon Copa Cogeca og korngrossistenes interesseorganisasjon Cocereal har nå sendt et brev til alle EUs regjeringer og krever ikke 10 – men 15 års godkjenning foran neste ministermøte om temaet.
På EUs offisielle nettside for borgerinitiativ har glyfosat-motstandere siden januar samlet 1.320.517 underskrifter for å forby glyfosat. I utgangspunktet trengs det bare én million underskrifter for at EU-kommisjonen er forpliktet til å gi en uttalelse eller etterkomme ønsket. Så kanskje kommisæren må ta saken likevel?
https://web.retriever-info.com/go/?a=42574&p=697323&d=05501720170726181185&x=61eb1612de26f2ac2fc772ed2f271ae9&s=55017&sa=2024652

SAK 7

Genredigering av menneskelige embryoer i USA. Forskning.no 27.07.17
For første gang skal et encellet menneskelig embryo ha blitt genredigert i USA ved hjelp av CRISPR-teknologi. Forskerne skal ha befruktet egg med sperm fra donorer med en arvelig sykdom. Deretter skal de befruktede eggene ha blitt genredigert for å fjerne den arvelige sykdommen. Ingen av embryoene skal ha fått lov til å bli mer enn et par dager gamle før de ble ødelagt. Det var aldri planen at noen av dem skulle bli satt inn i en livmor slik at de kunne vokse videre. Resultatet fra forsøkene er ennå ikke blitt publisert i et tidsskrift, og forskerne vil ikke si nøyaktig hvor mange av embryoene som ble fri for den arvelige sykdommen.
Til nå er alle forsøkene med å genredigerte mennesker med CRISPR blitt gjort i Kina. Der har forskerne møtt på så mange problemer at de har trukket konklusjonen om at teknologien fortsatt er for umoden.
http://forskning.no/genteknologi-genterapi/2017/07/har-genredigert-menneskeembryo-forste-gang-i-usa

Diverse

Kinesiske forskere har genredigert kalver. Buskap.no, 10.07.17
Kinesiske forskere som har brukt genredigeringsteknlogi ( CRISPR) skal ha lyktes med å sette inn et gen for tuberkuloseresistens hos kalver. I følge Genome Biology er det født 11 kalver med dette genet og forskerne har påvist at kalvene er mer motstandsdyktige mot tuberkulosebakterien. (Det har ikke vært mulig å finne mer informasjon om dette i andre medier. Red.adm)
https://web.retriever-info.com/go/?a=42574&x=5b3577975ec374e75a20c90938279ca4&d=020178201707104b81822c7d4a0eb75f06f6c2dccb6b47&sa=2024652&s=20178&p=697323