NYTT OM GMO 1/2018

NYTT OM GMO 1/2018,  22.01.18

Nytt om GMO er en enkel nyhetstjeneste opprettet av GMO-Nettverket og fôr. Nyheter vil bli samlet opp og sendt ut etter hvert. Tips om nyheter mottas med takk, helst i form av lenke. Send til NYHETSBREV@gmonettverket.no Forfatter og ansvarlig redaktør: Sidsel Børresen.

På grunn av tekniske problemer bygger dette nummeret av nyhetsbrevet på begrenset tilgang til medieoppslag. _

Saker denne gangen:

* Kronikk fra GenØk: Genteknologiloven og genredigering
* EU: Tilråding om regulering av mutagenese og genredigering (4
oppslag)
* Økologisk landbruk mot genredigering
* FDA (det amerikanske mattilsynet) om genredigerte dyr
* Bioteknologirådets arrangementer (2 oppslag)

Diverse

SAK 1

GENØK: GENTEKNOLOGILOVEN OG GENREDIGERING. _Kronikk, genok.no 04.01.18_ Forfatterne hilser en debatt om regulering av genredigering velkommen, men har et annet syn på reguleringsspørsmålet enn flertallet i Bioteknologirådet (BTR). Flertallet i rådet foreslår en oppmykning av loven ved at reguleringen skal inndeles i flere nivåer, avhengig av hvilken type genetisk endring som er gjort. For små forandringer skal det bare være meldeplikt. GenØk mener at dette er problematisk siden man vet at små endringer i DNA kan få store konsekvenser. GenØk mener videre at den eksisterende genteknologiloven bør beholdes. Den kan anvendes mer effektivt enn i dag, og det finnes nye bioteknologiske metoder som kan tas i bruk for å vurdere risiko på en mer presis måte. Videre hevder forfatterne at det må stilles spesielle krav til risikovurdering for GMO-er som skal settes ut i naturen. På samme måte som i dag må det være individuelle vurderinger av de genredigerte organismene og produktene, og man må legge vesentlig vekt på krav til samfunnsnytte, bidrag til bærekraftig utvikling og etikk.
http://genok.no/arkiv/7687/ [1]

SAK 2

TILRÅDING TIL EU-DOMSTOLEN
EU’s generaladvokat kom 18.01.18 med en tilråding om hvordan mutagenese og nye genredigerte organismer bør reguleres. Uttalelsen er et ledd i saksbehandlingen innen EU etter at Frankrike stevnet saken for EU-domstolen på bakgrunn av et initiativ fra en gruppe franske landbruksorganisasjoner. Domstolen vil avgi dom i saken i løpet av 2018. Generaladvokaten tilrår at mutagenese og enkelte genredigeringsmetoder ikke skal anses som genmodifisering. Medlemsland skal ha anledning til å vedta egne regler for regulering forutsatt at reglene ikke er i strid med EUs regelverk. Generaladvokatens tilrådinger er vanskelige å tolke, og blir ulikt vurdert av aktuelle instanser. Man forventer en omfattende debatt om forslagene i tiden som kommer. Nyhetsbrevet legger her ved dokumentet fra de franske landbruksorganisasjonene, generaladvokatens tilråding og to reaksjoner på generaladvokatens forslag, en fra det norske Bioteknologirådet og en fra De Grønne i EU.
http://www.semencespaysannes.org/bdf/docs/17_02_02_uncovering_regulating_hidden_gmos.pdf
[2]

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-01/cp180004en.pdf
[3]

http://www.bioteknologiradet.no/2018/01/enkelte-former-for-genredigering-er-ikke-gmo-sier-eus-generaladvokat/
[4]

https://www.greens-efa.eu/en/article/news/modern-mutagenesis-techniques-are-gmos-according-to-the-ecj-advocate-general/
[5]

SAK 3

ØKOLOGISK LANDBRUK AVVISER BRUK AV GENREDIGERING._ Oikos.no, pressemelding 15.01.18_ Den internasjonale organisasjonen for økologisk landbruk (IFOAM) slår fast at øko-landbruket sier nei til å ta i bruk genredigerte organismer. Oikos – Økologisk Norge stiller seg helt på linje med IFOAM. I en pressemelding 15.01.18 viser Oikos til risikoene ved alle typer genredigering . – Vi støtter internasjonal økologibevegelse i kravet om full åpenhet, regulering og merking av GMO-organismer, sier daglig leder Børre Solberg.
https://www.oikos.no/politikk/nye-gmo-er-kan-true-framtidas-mat/ [6]

SAK 4

FDA VIL STILLE STRENGE KRAV TIL GODKJENNING AV GENREDIGERTE DYR.
_Nature.com 19.01.17_
For et år siden foreslo FDA (det amerikanske mattilsynet) at alle dyr som har fått DNA-et endret med genteknologi, uansett om det er små eller store endringer, skal reguleres slik som GM-dyr er regulert i dag.
Dette gjelder også genredigerte dyr. For dyr til matproduksjon kreves det da godkjenning. I den sammenhengen skal det gjøres en risikovurdering og bestemte krav skal oppfylles for å vise at det er trygt og effektivt. Søkerne må for eksempel vise at den nye egenskapen virkelig er slik de hevder, at den genetiske endringen er stabil over flere generasjoner, hva som finnes av tilsiktede og utilsiktede endringer, og at det finnes en deteksjonsmetode. Det må også være en sak-til-sak-vurdering fordi mulige farer og risikoer sannsynligvis vil være unike for hver sak. Forslaget fra FDA stiller på denne måten mye mer presise krav til risikovurderinger av genredigerte dyr enn det legges opp til i den europeiske debatten.
http://www.nature.com/news/gene-edited-animals-face-us-regulatory-crackdown-1.21331
[7]

SAK 5

BTR ARRANGERER ÅPNE MØTER OM REGULERING AV GENREDIGERING._ bioteknologiradet.no_ I løpet av våren vil BTR arrangere møter om hvordan utfordringene omkring regulering av genredigering kan løses. Møtene skal holdes i Ås (07.02), Trondheim (08.02), Hamar (14.03) og Tromsø (15.03).
Informasjon om møtene ligger på BTR sin hjemmeside:
bioteknologiradet.no.
I tillegg arrangerer BTR BIOTEKNOLOGIDAGEN 14.02.18. Sted:
Håndverkeren, Oslo. På møtet vil rådet oppsummere de viktigste hendelsene i 2017 og se framover mot utfordringene i 2018. Møtet er åpent og gratis, men påmelding kreves.
http://www.bioteknologiradet.no/2017/12/bioteknologidagen-2018-hold-av-datoen/
[8]

DIVERSE

MENESKETS IMMUNFORSVAR REAGERER MOT CRISPR. _Forskning.no 20.01.18_ Genredigeringsmetoden CRISPR er lansert som et revolusjonerende nytt redskap innen genterapi, men teknologien har nå fått et tilbakeslag.
En studie fra Stanford University viser at menneskets immunforsvar har antistoffer mot Cas9-enzymet, som er en av komponentene i teknologien.
Det kan i verste fall innebære at tusenvis av lovende genterapier – for eksempel behandlinger mot diabetes, kreft og muskelsvinn – ikke virker på mennesker. Studien er foreløpig publisert som preview (ennå ikke fagfelle-vurdert), men verdens ledende bedrifter som har satset på CRISPR blør alt på børsen. CRISPR-forskere mener at problemene med immunreaksjoner kan løses.
https://forskning.no/medisinske-metoder-dna-genteknologi-genterapi/2018/01/crispr-immunforsvaret-truer-verdens
[9]

_Copyright © 2018 Nettverk for gmo-fri mat og fôr, All rights reserved._ Nytt om GMO er en enkel nyhetstjeneste opprette av GMO-Nettverket og fôr. Tips om nyheter mottas med takk. Send til nyhetsbrev@gmonettverket.no