Nytt om GMO 2 -2021

 

Maur tiltrekkes av nektar. Maurene beskytter vanligvis  bomullsplanten mot planteetere. Foto: VALERIA VÁZQUEZ BARRIOS

 

 

 

I dette nyhetsbrevet kan du lese at forskere mener genmodifisert bomull har påvirket et helt økosystem i Mexico. Du kan også lese mer om forbrukerkampanjen i Storbritannia, at Kina åpner for GMO import og at EFSA mener dagens retningslinjer er tilstrekkelige for å risikovurdere organismer som blir laget med ny genteknologi.

Forfatter og ansvarlig redaktør: Sidsel Børresen
Saker denne gangen
1. Reguleringsdebatt om genredigerte organismer i EU (2 oppslag)
2. Økologiske konsekvenser av GMO
3. Forbrukerskepsis i Storbritannia
4. Kina åpner for GMO
5. Oppdatert artikkelsamling om usikkerhet ved genredigering

SAK 1
EFSA har vurdert regulering av genredigerte planter.
 EFSA journal 05.02.21
EU-kommisjonen har gitt EFSA (European Food Safety Authority) i oppdrag å vurdere om eksisterende regelverk for risikovurdering av GM-planter til fôr- og matproduksjon er anvendbart for organismer laget med ny genteknologi. I tillegg til risikovurdering av det rent genteknologiske skulle konsekvenser for helse og miljø vurderes. Arbeidet ble utført av et GMO-panel. I sin rapport tar panelet utgangspunkt i tidligere rapporter og utvalgte case-organismer. GMO-panelet konkluderer med at kravene i EUs regelverk og de eksisterende EFSA-retningslinjer er adekvate og tilstrekkelige for å risikovurdere organismer som blir laget med ny genteknologi i løpet av de neste ti årene. GMO-panelet sier videre at visse krav kanskje ikke gjelder for alle produkter. Panelet peker også på at det kan bli behov for å justere retningslinjene for å sikre at de er adekvate og tilstrekkelige etter hvert som utviklingen innen genteknologi går videre.
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2021.6301

EFSA-rapporten viser behov for risikovurdering av all genredigering, men rapporten har mangler. Testbiotech februar 2021
EFSA’s rapport omfatter alle genredigerte organismer, også organismer der ingen nye gener er satt inn. Rapporten konkluderer med at genredigering skaper nye komplekse mønstre som er mer omfattende enn det som hittil er oppnådd med genmodifisering og konvensjonell foredling. Derfor er det nødvendig med detaljert risikovurdering selv om ingen nye gener er satt inn. EFSA mener at risikovurderinger må omfatte molekylære endringer, genuttrykk og mulig påvirkning på helse og miljø. Testbiotech har vært konsultert under EFSA’s arbeid, (Testbiotech er et tysk uavhengig institutt for biosikkerhet. Red.anm.). Testbiotech mener at konklusjonene i rapporten i stor grad er egnet til å skape forvirring. Dette er beklagelig, siden det er stort behov for klarhet i regelverket for risikovurdering av genredigering. I følge Testbiotech er det heller ikke bra nok at rapporten bare drøfter et utvalg av risiki, og at den fokuserer for mye på forventede utfall og for lite på utilsiktede konsekvenser. EFSA-rapporten er laget på oppdrag fra EU-kommisjonen.  EU-kommisjonen har også igangsatt en studie om bruk av nye genmodifiseringsteknikker, sett opp mot eksisterende lovverk. Den er ventet i slutten av april.
https://www.testbiotech.org/en/press-release/efsa-risk-assessment-new-ge-plants-necessary-even-if-no-additional-genes-are-inserted

SAK 2
Økologiske konsekvenser av GMO.  sciensenews.org 16.02.21
I Mexico har man over tid funnet at genmodifiserte bomullsavlinger overfører modifiserte gener til ville slektninger (genflyt), og at dette fører til økologisk ubalanse. Genmodifisert pollen kan nå svært langt via vind, insekter mm. En type overført gen fører til at den ville bomullen produserer mindre nektar. Nektaren trekker vanligvis til seg maur, som i neste omgang beskytter bomullsplanten mot planteetere. Uten nektar, ingen maur, og planten blir spist. En annen type «rømt» modifisert gen fører til overproduksjon av nektar, noe som tiltrekker seg store mengder maur. Dette kan også være negativt siden mauren da kan holde pollinerende insekter unna. En evolusjonsbiolog ved Universitetet i California sier at dette er veldig interessante effekter. Han hevder at det er første gang man i praksis ser at et helt økosystem kan forstyrres av at modifiserte gener overføres til en vill populasjon. (I dette tilfellet dreier det seg om «gamle» GMO-er. Red.anm.) https://www.sciencenews.org/article/modified-genes-distort-wild-cotton-plant-insect-interactions

SAK 3
Forbrukerskepsis i Storbritannia. Sustainable pulse 19.02.21
Som en reaksjon på den sittende britiske regjeringens høring om å fjerne regulering og merking av matvarer (planter og dyr) utviklet ved genredigering er det startet en folkelig kampanje. Den består av mer enn 50 NGO-er (ikke-statlige organisasjoner) og i tillegg produsenter og akademikere. Kampanjen henvender seg til matvarekjedene og ber dem respektere forbrukernes ønsker. Undersøkelser viser at de fleste forbrukere ikke ønsker genredigerte matvarer. Direktøren for Co-op har gått ut og forsikret om at kjeden ikke har noen planer om å endre sin politikk, og derfor vil fortsette å avvise genmodifiserte organismer. Dette gjelder også organismer produsert med genredigering. Saken har fått stor oppmerksomhet i media. https://sustainablepulse.com/2021/02/19/uk-supermarket-co-op-backs-strong-regulation-of-gene-edited-crops/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=glyphosate_gmos_and_pesticides_weekly_global_news_bulletin&utm_term=2021-02-23#.YDavyNyUklx

SAK 4
Kina åpner for GMO. Norsk landbruk 28.01.21
Kina dyrker ikke selv genmodifiserte planter, men godkjenner nå import av genmodifisert soya og mais til fôr. Myndighetene signaliserer at de i tida som kommer trolig også vil godkjenne dyrking av genmodifiserte vekster til mat. Dette begrunnes med landets forsyningssikkerhet.
https://nogo.retriever-info.com/prod?a=73069&d=05525420210128269060&di=354131&p=1630706&s=55254&sa=2013418&tz=Europe%2FOslo&x=bf2a230820197eaab482464aa20dc1ac

SAK 5
Oppdatert artikkelsamling om usikkerhet ved genredigering. gmonettverket.no Februar 2021
Artikkelsamlingen ble utarbeidet i oktober 2019. Det kommer stadig publikasjoner omkring usikkerhet ved selve metoden og om overraskende resultater ved bruk av CRISPR. Artikkelsamlingen er oppdatert, men ellers organisert på samme måte som tidligere. Den ligger på GMO-Nettverkets hjemmeside.
https://www.gmonettverket.no/oppdatert-artikkelsamling-om-usikkerhet-ved-genredigering/

Copyright © 2021 GMO-Nettverket, All rights reserved.
Nytt om GMO er en enkel nyhetstjeneste opprettet av GMO-Nettverket. Tips om nyheter mottas med takk. Send til nyhetsbrev@gmonettverket.noOur mailing address is:

GMO-Nettverket

Hollendergata 5
Postboks 9358 Grønland

Oslo, 0135

Norway

Add us to your address book

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.