NYTT OM GMO 2/2018

Nytt om GMO 2-2018,  17.02.18

Nytt om GMO er en enkel nyhetstjeneste opprettet av Nettverk for GMO-fri
mat og fôr. Nyheter vil bli samlet opp og sendt ut etter hvert. Tips om
nyheter mottas med takk, helst i form av lenke. Send til
nyhetsbrev@gmonettverket.no
Forfatter og ansvarlig redaktør: Sidsel Børresen

Saker denne gangen:

* Nytt fra oppdrettsnæringen (4 oppslag)
* Norsvin ønsker å starte CRISPR-forskning
* Ny forbrukerundersøkelse i Norge og USA (2 oppslag)
* Kinesisk GM-ris godkjent i USA
* Forskning på konsekvenser av mutasjoner

Diverse

SAK 1

DNA-VAKSINE FOR LAKS TAS I BRUK I NORSK OPPDRETTSNÆRING._ Kyst.no
23.01.18_
I slutten av 2017 begynte produsenten Elanco å selge sin DNA-vaksine
mot PD (pancreas disease) hos oppdrettslaks til norske
legemiddelgrossister. Det er stor interesse for vaksinen. Næringen
håper å få kontroll med sykdommen så den ikke lenger er et problem
fra neste år. Det opplyses i pakningsvedlegget at virketiden er tre
måneder, men vaksinen er så ny at virketiden ikke er helt avklart. Man
regner med at vaksinen i realiteten vil gi lengre beskyttelse. Før
vaksinering må fisken være minimum 25 gram. (Laks som er vaksinert med
denne vaksinen reguleres ikke av genteknologiloven, og laksen regnes
ikke som GMO. (Red. anm.)
https://kyst.no/nyheter/ny-vaksine-kan-gi-pd-kontroll-allerede-neste-ar/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Nyhetsbrev
[1]

ALTERNATIV TIL STERIL CRISPR-LAKS. _Nofima 13.10.17_
Etter ti års forskning har Nofima kommet fram til en ny metode som
oppdrettere kan anvende for å produsere steril laks. Allerede under
eggstadiet påvirkes et viktig protein, slik at laksen ikke blir i stand
til å produsere kjønnsceller. Gjennom denne metoden rører vi ikke
genene, men påvirker et protein som er nødvendig for at fisken skal
kunne lage kjønnsceller, forklarer seniorforsker Helge Tveiten. Den
sterile fisken har samme utseende og egenskaper som fertil
oppdrettslaks. De største som i dag svømmer rundt er på 300 gram, men
fisken må følges over en lengre periode, og med mer forskning før den
kan settes i produksjon.
https://nofima.no/nyhet/2017/10/gjennombrudd-for-steril-oppdrettslaks/
[2]

HÅPER CRISPR-LAKS IKKE BLIR REGULERT SOM GMO. _Kyst.no 29.01.18_
Etter at EU’s generaladvokat har kommet med en tilråding om
regulering av mutagenese ser  oppdrettsnæringens tidsskrift, Kyst,
positivt på mulighetene til at CRISPR-laks kan bli unntatt fra
GMO-lovgivningen. I denne sammenhengen trykker bladet
Bioteknologirådets artikkel om saken. (Generaladvokatens tilråding og
BTR-artikkelen er omtalt i Nytt om GMO 1-2018)
https://kyst.no/nyheter/haper-steril-crispr-laks-kan-fa-unntak-fra-gmo-regelverket/
[3]

NY GENMODIFISERT OMEGA-3-KILDE TIL LAKSEFÔR? _News.com.au 13.02.18 og
Nofima.no 30-11-2017_
Akvakulturnæringen trenger nye omega-3-kilder for å møte behovet for
vekst. Australia har nå godkjent en genmodifisert raps med høyt
innhold av marint omega-3 som oljekilde til fôr i oppdrettsnæringen.
Norske Nofima tester ut aktuelle oljekilder i landbaserte anlegg på
Sunndalsøra. En av de aktuelle kildene som testes er den omega-3-rike
rapsoljen som nå er godkjent i Australia. Ansvarlig forsker Bente
Ruyter sier at laksen ser ut til å trives godt med fôr basert på den
nye oljen, men at regelverket avgjør om den GM-baserte canolaen kan
brukes som fôrkilde i Norge. Dernest er det opp til næringen om de
velger å bruke den. Kunnskap fra det norske prosjektet vil være et
bidrag til disse vurderingene. Prosjektet er finansiert av Fiskeri- og
havbruksnæringens forskningsfond (FHF), og man samarbeider med NIFES
(nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning) og australske
CSIRO.
http://www.news.com.au/finance/business/breaking-news/nufarms-omega3-canola-gets-green-light/news-story/f915f3ae9b847771777e8071729e1bff
[4]

https://nofima.no/nyhet/2017/11/mulig-ny-oljekilde-til-laks/ [5]

SAK 2

NORSVIN SØKER MIDLER TIL CRISPR-FORSKNING. _norsvin.no 29.01.18_
Svineavlsorganisasjonen Norsvin søker midler til åtte prosjekter.
Ifølge forskningssjef Eli Grindflek er alle viktige for å utvikle
svinenæringa og den norske grisen videre. Det gjelder også hensynet
konkurransedyktighet i internasjonale markeder. Et viktig prosjekt er
GENEinnovative, et samarbeidsprosjekt der Geno, Graminor, AquaGen og
NMBU er de andre partnerne. Gjennom dette prosjektet ønsker man å
etablere et forskningsmiljø med kompetanse innen
genredigeringsteknologi både på husdyr, fisk og planter.
Prosjektsøknadene er hovedsakelig til Norges Forskningsråd, men det er
også søkt om andre statlige finansieringsordninger.
https://norsvin.no/Nyhetsarkiv/Norsvin-satser-offensivt-paa-nye-forskningsprosjekter
[6]

SAK 3

NY FORBRUKERUNDERSØKELSE I NORGE OG USA. _Nmbu.no 15.02.18_
En ny studie har undersøkt forbrukerholdninger til genmodifisert
soyaolje, laks fôret med genmodifisert soya og genmodifisert laks i USA
og Norge. Forskere ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og i USA
har samarbeidet om undersøkelsen som har rundt 1000 respondenter i
Norge og tilsvarende i USA.  Professor Kyrre Rickertsen ved
Handelshøyskolen, NMBU har vært ansvarlig, og undersøkelsen er
utført av IPSOS (et internasjonalt selskap for markedsundersøkelser).
Rickertsen oppsummerer resultatene fra undersøkelsen med at folk i
Norge ikke er så negative til GMO som man kan få inntrykk av, og at
synet på GMO her i landet er blitt mer positivt de siste 15 årene. Han
mener at det spesielt er tre forhold som vil avgjøre om genmodifiserte
matvarer vil bli tillatt i Norge: 1) produksjonskostnader, 2)
forbrukerholdninger og 3) holdninger blant politikere og frivillige
organisasjoner.
https://www.nmbu.no/aktuelt/node/34052 [7]

NETTVERK FOR GMO-FRI MAT OG FÔR KOMMENTERER DEN NYE
FORBRUKERUNDERSØKELSEN. _Facebook 15.02.18_
Nettverket trekker fram at rundt 90 % av respondentene i begge land
mente det var viktig å merke genmodifisert mat. Rundt halvparten av de
amerikanske og kun en fjerdedel av de norske respondentene var villig
til å spise genmodifisert mat hvis den var ernæringsmessig bedre enn
konvensjonell mat. På spørsmål om de ville spise GMO-mat dersom det
reduserte bruken av sprøytemidler, var flere positive. Styreleder i
nettverket,Cesilie Aurbakken (Norges bygdekvinnelag) mener
undersøkelsen viser at forbrukere har et nyansert syn på GMO, og vil
være mer positive dersom nytten ved GM-produktene kan dokumenteres. I
følge denne undersøkelsen er norske forbrukere mindre villige til å
betale for GMO-fri mat enn for 15 år siden.
https://www.facebook.com/search/top/?q=nettverk%20for%20gmo-fri%20mat%20og%20f%C3%B4r
[8]

SAK 4

GENMODFISERT RIS DYRKET I KINA ER GODKJENT I USA. _Sustainable pulse
23.01.18_
En GM-ris utviklet av en gruppe kinesiske forskere er blitt godkjent av
USAs mat- og fôr-administrasjon (FDA). Risen er det første kinesiske
GM-produktet som er godkjent i USA. Men verken Kina eller USA har
godkjent massedyrkning av risen. I Kina er årsaken at GM-mat er svært
kontroversiell og har lav aksept i den kinesiske befolkningen. Det har
hindret utvikling og bruk av bioteknologi i matproduksjonen. Luo Yunbo,
som er ekspert på GM-produkter ved Kinas landbruksuniversitet, sier at
regjeringen vil utforme sin GMO-poltikk skrittvis, og har en tre-trinns
plan for gradvis å industrialisere GM-avlinger. De vil starte med
ikke-spiselige vekster, deretter ta for seg grønnsaker og frukt og til
slutt basismat som ris og hvete. “Det er fortsatt en lang vei å gå
før publikum aksepterer GM-ris i markedet,” sier Luo.
https://sustainablepulse.com/2018/01/23/chinas-first-gm-rice-gets-us-fda-approval/#.WolYoXyUnSG
[9]

SAK 5

FORSKNING PÅ KONSEKVENSER AV MUTASJONER. _nmbu.no 02.02.18_
Forskere ved NMBU på Ås har satt i gang et forskningsprosjekt for å
få bedre forståelse av hvordan nye egenskaper oppstår i naturen.
-Dersom vi ønsker å forstå hvordan biologisk mangfold og nye
tilpasninger oppstår, må vi også forstå hvordan ny DNA-variasjon
oppstår gjennom mutasjoner og hvordan disse nye kode-variantene gir
opphav til nye funksjoner_-_ sier førsteamanuensis Simen Rød Sandve.
Forskjellene kan ligge i DNA-kodens sekvens, hvordan DNA-et er
organisert i kromosomer, eller hvordan koden brukes i ulike celler og
organismer. Forskerne vil sammenlikne laks og gjedde, og spesielt se på
hvilke konsekvenser det får dersom arvestoffet blir duplisert
(fordoblet). I arbeidet vil de bruke statistiske metoder og
bioinformatikk.
https://www.nmbu.no/aktuelt/node/33504 [10]

DIVERSE

KLONING AV APEKATTER. _Morgenbladet 02.02.18_
Forskere i Shanghai har for første gang klonet apekatter. Metoden er
ikke ny, men dette er første gang forskere har fått det til med aper
som forsøksdyr. Aper og mennesker er like nok til at det teknisk sett
etter dette vil være mulig å klone mennesker. Hensikten med kloningen
er å lage mange genetisk like apekatter som kan brukes i forskningen
på sykdommer hos mennesker, gjerne i kombinasjon med
genredigeringsteknologi. «Dette innleder en ny æra i biomedisinen»,
uttaler en av forskerne bak studien, som er publisert i tidsskriftet
Cell.
https://web.retriever-info.com/go/?a=73069&x=d7dd440a65d82af02e5feabcba1f539e&sa=2013418&d=0551262018020258493725&s=55126&p=1630706
[11]

SELVKLONENDE KREPS TRUER ØKOSYSTEM OVER HELE VERDEN. _Dagbladet
13.02.18_
Krepsen, som kalles marmorkreps, har oppstått som følge av en stor
mutasjon. Marmorkrepsen kom til verden først for 25 år siden, men den
har allerede spredt seg, og truer nå økosystemet i innsjøer og elver
mange steder i verden. Den kan spores tilbake til et tysk akvarium, der
hunnene ble avlet fram slik at de kan reprodusere seg uten å få eggene
befruktet av hanner. Den kan derfor formere seg raskt ved kloning, og
hver eneste kreps er en eksakt kopi av moren.  At marmorkrepsen formerer
seg så raskt har gjort den ettertraktet i akvariehandelen. Den har
tidligere vært solgt over disk i Tyskland, men forbys nå i EU.
Problemet er at den alt lever vilt i Tsjekkia, Ungarn, Kroatia, Ukraina
og Japan. Forskerne er overrasket over hvor effektivt denne krepsen
sprer seg i naturen. En kreps kan få opptil 200 avkom i året. Krepsen
er ennå ikke observert i Norge, men man mener å ha registrert
tilfeller av forekomst i Sverige.
https://www.dagbladet.no/nyheter/selvklonende-mutert-kreps-tar-over-elver-og-innsjoer-over-hele-verden/69443328
[12]

_Copyright © 2018 Nettverk for gmo-fri mat og fôr, All rights
reserved._
Nytt om GMO er en enkel nyhetstjeneste opprette av Nettverk for GMO-fri
mat og fôr. Tips om nyheter mottas med takk. Send til
nyhetsbrev@gmonettverket.no