Nytt om GMO 4 – 2021

Ny studie viser at bier og andre pollinatorer er ekstra utsatt for skader fra sprøytemidler

 

 

 

 

 

Debatten om GMO-regulering i EU blir stadig tøffere. Les mer i vårt nyhetsbrev. Les også om en ny studie om pollinatorer og sprøytemidler og om “genredigering rett i åkeren”. Ved hjelp av RNAi  som sprøytes på jordet settes det  i gang en prosess i insektene som fører til at gener som er viktige for overlevelse blir skrudd av, og insektet dør.

Forfatter og ansvarlig redaktør: Sidsel Børresen

Saker denne gangen:

1. GMO-nettverkets årsmelding for 2020
2.  Motstand i EU mot liberalisering
3.  Behov for regulering
4.  Modell for regulering
5.  Biolog ansatt i BTR er for liberalisering
6.  Industriens lobbyvirksomhet
7.  EU-borgere vil ha merking
8.   Genredigering og dyrevelferd
9.    Sprøyting: Insekter ekstra utsatt.
10.  Genredigering på åkeren?

SAK 1
GMO-nettverkets årsmelding 2020. 
gmo-nettverket mars/april 2021
GMO-nettverkets årsmelding for 2020 ble vedtatt på årsmøtet 16.03.21. Årsmøtet er omtalt i nyhetsbrev GMO 3-2021.
https://www.gmonettverket.no/gmo-nettverkets-arsmelding-2020/

SAK 2
Motstand i EU mot liberalisering.
 gmwatch 01.04.21
162 organisasjoner har sendt et åpent brev til visepresidenten i EU-kommisjonen, Frans Timmermans, der de oppfordrer EU til å sikre at nye genredigerte GMO-er fortsatt blir regulert etter samme regelverk som gjelder for de gamle GMO-ene. De 162 organisasjonene peker på at genredigering kan gi utilsiktede genetiske endringer som kan føre til at nye giftstoffer eller allergener blir produsert i de genredigerte organismene. Slike organismer har også potensiale til å påvirke matsikkerhet, miljø og dyrevelferd. I brevet er man spesielt bekymret for bruk av gendrivere, og brevskriverne mener at det er nødvendig med et moratorium mot denne teknologien. De 162 organisasjonene som står bak brevet til visepresidenten er NGO-er (ikke offentlige organisasjoner) samt bonde-og handelssorganisasjoner. Industrien har drevet utstrakt lobbyvirksomhet for å få genredigering unntatt fra regulering.
https://gmwatch.org/en/news/latest-news/19747-vice-president-timmermans-don-t-deregulate-gm-crops-and-animals

SAK 3
Behov for regulering. 
testbiotech.org 30.03.21
En ny vitenskapelig publikasjon i tidsskriftet Environmental Sciences Europe viser at genredigerte organismer kan ha utilsiktede effekter ved utsetting i økosystemer. Publikasjonen bygger på funnene i et tysk vitenskapelig prosjekt om genmodifisering og miljø. I studien har man brukt en CRISPR-redigert oljeplante, camelina, som har et seksdobbelt sett med kromosomer. Forskerne finner at genomet blir endret på flere måter og med større hastighet enn det som har vært mulig å få til med konvensjonelle metoder. Endringene skjer også når det ikke settes inn nytt DNA ved redigeringen. I studien finner de videre at små genetiske endringer kan påvirke plantens funksjon, og dermed den rollen den spiller i økosystemets næringsnett. Det er i tillegg fare for at de genredigerte plantene kan hybridisere med ville arter og skape arvelige endringer i det biologiske mangfoldet. I USA er slike CRISPR-redigerte camelina-planter allerede blitt unntatt fra regulering uten grundig risikovurdering. https://www.testbiotech.org/en/news/genome-edited-plants-negative-effects-ecosystems-are-possible

SAK 4
Modell for regulering. 
ucpress.edu 17.03.21
Forskere på New Zealand drøfter i en artikkel hvorfor genredigerte organismer må reguleres. Forskerne skisserer også en modell for regulering med utgangspunkt i såkalte “critical control points”. Reguleringsforslaget tar utgangspunkt i risikoen som er forbundet med anvendelse av den enkelte GMO, der det er avgjørende om den skal anvendes til innesluttet bruk eller settes ut i naturen. I tillegg kritiseres ulike forslag til regulering, deriblant forslaget som flertallet i det norske Bioteknologirådet la fram i 2018.
https://online.ucpress.edu/elementa/article/9/1/00086/116462/Differentiated-impacts-of-human-interventions-on

Third World Network omtaler artikkelen her:
https://biosafety-info.net/articles/biosafety-science/emerging-trends-techniques/why-new-genetic-techniques-need-to-be-stringently-regulated/

SAK 5
Biolog ansatt i BTR er for liberalisering.
 aftenposten.no 13.04.21
I en artikkel i Aftenposten 13.04 skriver biolog og seniorrådgiver i Bioteknologirådet (BTR), Haavard Øritsland Eggestøl om GMOs plass i EU-landbruket. Han peker på genredigering som et godt og nyttig verktøy, og er kritisk til EU-domstolens vedtak om å regulere genredigerte organismer som GMO. Han omtaler EU-vedtaket slik: «Det er en konklusjon som står i sterk kontrast til store deler av resten av verden. Og den kan svekke konkurransekraften til landbruket og genteknologi i EU og EØS.» Eggestøl peker på en «lagdelt genmodifiseringslov» som en bedre løsning. I en lagdelt lov vil man bruke forskjellige regulering avhengig av hvor inngripende den genetiske endringen er og hvilke egenskaper den genredigerte organismen har. I 2018 leverte BTR en rapport til departementet der flertallet i rådet anbefalte en slik modell.
https://nogo.retriever-info.com/prod?a=73069&d=02000220210413783782&di=354131&p=1630706&s=20002&sa=2013418&tz=Europe%2FOslo&x=b3a78c6dc1f44a1fb9c8259f777dc86c

SAK 6
Industriens lobbyvirksomhet.
 corporateeurope.org 29.03.21/gmonettverket
25.07.18 slo EU-domstolen fast at alle genedigerte organismer er GMO-er, og skal reguleres som det. Etter domsavsigelsen er EU-kommisjonen kommet under press, spesielt fra næringsinteresser og enkelte forskningsmiljøer. I 2019 fikk kommisjonen i oppdrag fra medlemsstatene å lage en studie om status for bruk av nye genmodifiseringsteknikker, sett opp mot eksisterende lovverk. CEO (Corporate Europe Observatory) arbeider for å avdekke store selskapers lobbyvirksomhet overfor EU, hvilke privilegier de har, og hvilken påvirkning selskapene har på utvikling av EUs politikk. Den 29.03.21 publiserte CEO en artikkel i tidsskriftet EU Observer der de avdekker industriens lobbyvirksomhet for å få genredigerte organismer unntatt fra GMO-reguleringen. I artikkelen beskrives drakampen som nå pågår om EUs GMO-lovgivning.  Studien som EU-kommisjonen fikk i oppdrag å utarbeide forventes å bli publisert innen utgangen av april 21. Saken er grundig omtalt på GMO-nettverks hjemmesider.
https://corporateeurope.org/en/2021/03/derailing-eu-rules-new-gmos
https://www.gmonettverket.no/sterkt-press-for-deregulering-av-gmo/

SAK 7
EU-borgere vil ha merking.
 greens-efa.eu 30.03.21
På initiativ fra De grønne i Europaparlamentet har meningsmålingsinstituttet Ipsos gjennomført en europeisk spørreundersøkelse om merking av GMO. Undersøkelsen er gjennomført i februar og mars 2021. Av de spurte som har hørt om GMO svarer 86 prosent at de ønsker at produkter som er fremstilt ved hjelp av genmodifisering skal merkes. Flertallet (68 prosent) av de som også har hørt om de nye genredigeringsteknikkene, blant annet CRISPR, ønsker at mat som er fremstilt ved hjelp av genredigering merkes som gendmodifisert.
https://www.greens-efa.eu/en/article/news/opinion-poll-on-the-labelling-of-gm-crops

SAK 8
Genredigering og dyrevelferd. 
dyrevern.no 23.03.21
Dyrevernalliansen mener det trengs en grundig utredning omkring de langsiktige konsekvensene genredigering kan ha for dyrenes velferd. En slik utredning må legge føre-var-prinsippet til grunn. Det bør også utformes et strengt dyre- etisk regelverk som setter rammene for når genredigering av dyr kan og bør tillates. Samtidig som genredigering kan brukes til dyrenes beste, blant annet i sykdomsbehandling, kan det også bidra til en husdyrproduksjon der dyrene blir presset til stadig å produsere mer. Dyrevernalliansen mener at driftsformer må tilpasses dyrenes naturlige behov, ikke omvendt.
https://dyrevern.no/landbruksdyr/dyrevelferd-og-crispr/

SAK 9
Sprøyting: Insekter ekstra utsatt.
 theguardian.com 01.04.21
En ny studie viser at sprøytemidlers påvirkning på bier og andre pollinatorer er doblet i perioden 1992-2016. I samme periode er giftens påvirkning på mennesker, ville pattedyr og fugler betydelig redusert. Det viser seg at insekter er spesielt utsatt for giftpåvirkning. Forskningen baserer seg på giftigheten av 380 pesticider og bruken av disse. I studien kommer det også fram at det sprøytes like mye i GMO-landbruk som i det konvensjonelle, til tross for løfter om at bruk av GMO skulle føre til mindre sprøyting.
https://www.theguardian.com/environment/2021/apr/01/toxic-impact-of-pesticides-on-bees-has-doubled-study-shows

SAK 10
Genredigering på åkeren?
 ecowatch.com 09.03.21
Sprøytemidlene det er snakk om inneholder et stoff (RNAi) som vil føre til at viktige gener hos insektene blir ødelagt. Når de sprøytes ut over bondens åkre vil insektene bli genredigert der og da, enten ved at de spiser sprøytede planter, eller ved at sprøytemiddelet blir tatt opp gjennom insektets overflate. Resultatet er at RNAi setter i gang en prosess i insektene som fører til at gener som er viktige for overlevelse blir skrudd av, og insektet dør. Bønder i USA vil snart kunne fylle sprøyteutstyret sitt med slikt sprøytemiddel.
https://www.ecowatch.com/pesticides-modify-insect-genes-2650992311.html

Copyright © 2021 GMO-nettverket, All rights reserved.
Nytt om GMO er en enkel nyhetstjeneste opprettet av GMO-nettverket. Tips om nyheter mottas med takk. Send til nyhetsbrev@gmonettverket.no