Nytt om GMO 5 – 2021

Konvensjonelle tomater som er resistente mot virus er utviklet på rekordtid

 

 

 

 

Hva skjer i EU etter at Kommisjonen la fram sin studie 29. april?
Hvorfor settes det ut 12 000 genmodifiserte mygg i Florida, og hvorfor ble ikke den første genredigerte soya-planten en suksess? Og hvordan har forskere klart å utvikle en virusresistent tomat på rekordtid?
Dette og mange andre saker kan du lese om i vårt nyhetsbrev.

Forfatter og ansvarlig redaktør: Sidsel Børresen
Saker denne gangen:

1. Nordisk GMO-konferanse
2. EU-kommisjonens studie
3. Økolandbruket mot EU-studien
4. Tysk engasjement mot EU-studien
5. Tyske organisasjoner mot EU-studien
6. Sveriges konsumenter om GMO
7. GMO-mat kan og må merkes
8. Første CRISPR-plante i EU?
9. Genredigert soya slår ikke an
10. Konvensjonelle tomater på kort tid
11. Utsetting av GM-mygg i USA
12. Risikabelt med CRISPR på mennesker

SAK 1
Nordisk GMO-konferanse. gmonettverket mai 2021
I dagene 18. og 19. mai var representanter fra miljø-, forbruker- og landbruksorganisasjoner fra hele Norden samlet til digital GMO-konferanse. Formålet med konferansen var kunnskapsbygging om GMO og drøfting av felles nordisk samarbeid. Konferansen samlet nesten 50 deltakere og observatører. De inviterte foredragsholderne ga svært solide bidrag, og dekket til sammen et bredt spekter av spørsmål knyttet til GMO. Den første nordiske GMO-konferansen ble arrangert på Aalborg Universitet i København i 2019. Ambisjonen er å kunne arrangere en nordisk konferanse igjen i 2022.
https://www.gmonettverket.no/nordisk-gmo-konferanse/

SAK 2
EU-kommisjonens studie.  ec.europa.eu/ gmonettverket.no 29.04.21
Det har vært knyttet stor spenning til EU-kommisjonens studie (rapport) om nye genredigeringsmetoder. Studien ble publisert 29.04.21. Der skriver de at dagens GMO-regulering muligens ikke er hensiktsmessig med tanke på regulering av alle nye genteknologimetoder, og at de ønsker en åpen debatt om de nye teknologiene. I rapporten legges det særlig vekt på at reguleringen ikke må være til hinder for å utvikle og ta i bruk GMO-er som kan bidra til bærekraftig utvikling. Kommisjonen viser samtidig til den sterke bekymringen fra forbruker- og miljøorganisasjoner for liberalisering av GMO-lovgivningen. Næringsaktører innen “GMO-fri”-segmentet samt bønder og foredlere innen økologisk matproduksjon er også bekymret. Styreleder i GMO-nettverket, Cesilie Aurbakken, sier at nettverket kommer til å følge nøye med på prosessen i EU framover. «For oss er det viktig at all GMO-regulering må baseres på føre-var-prinsippet og retten til å gjøre informerte valg», sier Aurbakken.
https://ec.europa.eu/food/plant/gmo/modern_biotech/new-genomic-techniques_en
https://www.gmonettverket.no/eu-kommisjonen-apner-for-ny-gmo-regulering/

SAK 3
Økolandbruket mot EU-studienorganicseurope.bio 29.04.21
Den europeiske organisasjonen for økologisk landbruk (IFOAM) er sterkt imot en eventuell åpning for å liberalisere det eksisterende GMO-regelverket EU. I en pressemelding ber IFOAM kommisjonen og alle de europeiske landbruks- og miljøministerne om å sikre produsenters og bønders mulighet til å produsere uten GMO. Forbrukerne må også sikres retten til å bestemme hva de vil spise. Det eksisterende lovverket i EU er godt egnet til å nå disse målene, samtidig som det tillater forskning innen genteknologi. I tillegg åpner det eksisterende regelverket allerede for omsetning av GMO-er som oppfyller kravene i EUs GMO-regulering, skriver IFOAM.
https://my.organicseurope.bio/civicrm/mailing/view?reset=1&id=3987

SAK 4
Tysk engasjement mot EU-studien.
 bmu.de 27.04.21/ gmonettverket
I en pressemelding den 27. april sa den tyske miljøministeren, Svenja Schulze, klart fra at EU-dommen fra 2018, som slår fast at alle genredigerte organismer skal reguleres som GMO, må forsvares.  Bare ved at de nye genredigerte organismene også blir regulert kan vi sikre valgfriheten og føre-var-prinsippet, hevdet hun. Også mange akademikere har engasjert seg til forsvar for EU-dommen fra 2018. De har lagt fram en egen rapport som er et kraftig oppgjør med mange av påstandene fra annet vitenskapelig hold, og som EU-kommisjonen har lagt til grunn i sin rapport. I Tyskland har merkeordningen “Ohne GenTechnik” vært en stor suksess, og de tyske markedsaktørene er aktive for å sikre GMO-frie alternativer.
https://www.gmonettverket.no/stort-gmo-engasjement-i-tyskland/
https://www.bmu.de/pressemitteilung/schulze-auch-bei-neuer-gentechnik-bestehendes-gentechnikrecht-umsetzen/

SAK 5
Tyske organisasjoner mot EU-studien 
testbiotech.org/ gmonettverket.no 18.05.21
I en appell til politikere advarer en rekke tyske organisasjoner mot å svekke reguleringen av «nye» GMO-er. Organisasjonene er spesielt kritiske til at EU-kommisjonens rapport ikke i tilstrekkelig grad belyser risiko knyttet til helse- og miljø ved bruk av genredigering. Dette kan føre til politiske beslutninger som undergraver føre-var-prinsippet, skriver de i sin appell. Små endringer i genene (f.eks utført med CRISPR) kan føre til vesentlige endringer i de biologiske egenskapene til planter og dyr, også i tilfeller der det ikke er satt inn fremmede gener (transgener). I appellen pekes det på at genteknologiske metoder har et stort potensiale for å gripe direkte inn i komplekse sammenhenger der eventuelle negative effekter bare vil kunne oppdages på sikt. Eksempelvis kan genredigering av en plante for å endre oljeinnholdet og kvaliteten på planten påvirke pollinatorer og forhold i hele næringskjeden. At en enkelt genredigert organisme er sikker å bruke kan derfor bare fastslås etter en sak-til-sak vurdering. Organisasjonene krever at alle organismer som i dag er utviklet med genredigering må reguleres i henhold til gjeldende GMO-lovgivning i EU. Dette må også gjelde for eventuelle genredigerte organismer i framtiden.
https://www.testbiotech.org/en/news/keep-gene-scissors-under-control
https://www.gmonettverket.no/appell-hold-gensaken-under-kontroll/

SAK 6
Sveriges konsumenter om GMO. sverigeskonsumenter.se april 2021 
Sveriges konsumenter er en bred allianse av 20 svenske organisasjoner.  De publiserte nylig handlingsplanen «Mat som gjör gott» for et bærekraftig kosthold. Deres visjon er et holdbart samfunn der konsumentens rett og røst er sterk. Ifølge Sveriges konsumenter må fire forutsetninger da innfris:

1. Tillåt och använd ny genteknik endast om den kan bidra till en mer hållbar livsme-delsproduktion. Hänsyn måste tas till både de miljömässiga, ekonomiska och de socia-la effekterna. Miljökriterier som försiktighetsprincipen och ”den som förorenar be-talar-principen” ska tillämpas.
2. Utveckla former för att utvärdera genteknikens syfte och konsekvenser.
3. Sverige bör i EU driva en översyn av lagstiftningen kring GMO-tekniken för att an-passa den till den tekniska utvecklingen.
4. Konsumenten har alltid rätt att veta om GMO-teknik använts i själva produkten eller i foder  till djur.
https://www.sverigeskonsumenter.se/media/j5njl4qu/livsmedelssta-ndpunkt_original.pdf

Sak 7
GMO-mat kan og må merkes.  euraktiv.com 29.04.21/ gmonettverket.no
På initiativ fra De grønne i Europaparlamentet har meningsmålingsinstituttet Ipsos gjennomført en europeisk spørreundersøkelse om merking av GMO. Undersøkelsen er gjennomført i februar og mars 2021. Av de spurte som har hørt om GMO svarer 86 prosent at de ønsker at produkter som er fremstilt ved hjelp av genmodifisering skal merkes. Flertallet (68 prosent) av de som også har hørt om de nye genredigeringsteknikkene, blant annet CRISPR, ønsker at mat som er fremstilt ved hjelp av genredigering merkes som gendmodifisert.
https://www.greens-efa.eu/en/article/news/opinion-poll-on-the-labelling-of-gm-crops

SAK 8
Første CRISPR-plante i EU? testbiotech 22.04.2021
EFSA (det europeiske mattilsynet) har nå mottatt den første søknaden om godkjenning av en CRISPR/Cas-redigert plante. Det er firmaet Pioneer som i samarbeid med DowDupont/Corteva søker om godkjenning for maisen DP915635. Maisen er motstandsdyktig mot sprøytemiddelet glufosinat. I tillegg produserer den en insektdrepende gift som fins i bregner som vokser på trær. Selskapene har også søkt om flere patenter for maisen, og noen av disse er alt innvilget i Europa. Mais DP915635 er framstilt ved en flertrinnsprosess som kan gi mange utilsiktede endringer i genomet med påfølgende risiko. I følge Testbiotech vil ikke denne genredigerte maisen gi noen miljømessige fordeler sammen-liknet med de gamle GM-maisene som alt finnes på markedet.
https://www.testbiotech.org/en/press-release/first-application-approval-crisprcas-plants-eu

SAK 9
Genredigert soya slår ikke an. gmwatch.org 07.05
Biotekselskapet Calyxt har lansert en genredigert soyabønne som i følge en artikkel i et amerikansk investormagasin har slått dårlig an blant bøndene. Soyaen er redigert til ikke å produsere usunt transfett ved matlaging med høye temperaturer. I artikkelen hevdes det at årsaken til den manglende interessen er at inntjeningen ikke blir god nok for bonden. Det er spørsmål om hvor mye kundene vil betale ekstra for den sunnere oljen, og i tillegg viser det seg at den genredigerte soyaen har dårligere vekst enn dagens soya. Calyxt har brukt mye ressurser på å lansere den genredigerte soyaen, men som følge av den manglende interessen i markedet har selskapet bestemt seg for å legge om sine satsingsområder.
https://gmwatch.org/en/news/latest-news/19784-calyxt-gene-edited-soybean-flops-in-the-us

SAK 10
Konvensjonelle tomater på kort tid. 
gmwatch.org 08.05.21
Agrokjemigiganten Syngenta har utviklet en konvensjonell tomat som er motstandsdyktig mot et alvorlig tomatvirus som oppsto i Israel i 2014. Selskapet melder at tomaten vil bli tilgjengelig på markedet alt denne sommeren, etter snaue tre års foredlingsarbeid. I arbeidet med å utvikle tomaten har Syngenta brukt MAS (marker-assisted selection), som er en avansert metode som baserer seg på kunnskap om genomet, men som ikke involverer genmodifisering. Normalt tar det opptil 10 år å utvikle en ny sort.
https://gmwatch.org/en/news/latest-news/19785-conventional-breeding-produces-non-gm-virus-resistant-tomatoes

SAK 11
Utsetting av GM-mygg i USA. nrk.no 12.05.21
I et amerikansk prøveprosjekt skal det settes ut 12000 genmodifiserte mygg på øyene Florida Keys for å bekjempe gulfeber. Gulfebermyggen overfører i tillegg til gulfeber også Zika og Denguefeber. Hvis prøveprosjektet går bra, er planen å sette ut 20 millioner mygg senere i år. Det er hunnmyggen som stikker og sprer viruset til mennesker. Firmaet Oxitec har imidlertid laget en genmodifisert hannmygg som skal settes ut. Hannmyggen har fått satt inn et dødelig gen, som den ved formering overfører til neste generasjons hunnmygg. Hunnmyggene vil da dø på larvestadiet. Hannmyggen vil selv leve videre og kan fortsette å spre genet. Oxitec har arbeidet i 10 år for å få myggen godkjent for utsetting. Den 01.05.21 ble utsettingen godkjent av det amerikanske miljøvernbyrået EPA. Godkjenningen gjelder for utsetting av i alt 750 millioner mygg. Både lokalbefolkningen og miljøgrupper protesterer, og hevder at utsettingen er i strid med loven siden det ikke er gjort noen seriøs analyse av miljøfarene.
https://www.nrk.no/urix/setter-ut-12.000-genmodifiserte-mygg-i-florida-for-a-bekjempe-sykdommer-1.15493256

SAK 12
Risikabelt med CRISPR på mennesker. abcnyheter 17.04.21/ gmwatch 13.04.21
Med utgangspunkt i det omdiskuterte kinesiske forsøket med å bruke CRISPR på menneskelige embryoer ropes det varsko mot slik virksomhet. I forsøket ble to tvillingjenter genredigert. Det viser seg nå at de har fått tilført versjoner av et nytt gen som høyst sannsynlig ikke finnes i noen andre mennesker. Dersom tvillingene får barn, vil de ukjente genene videreføres til kommende generasjoner. Flere slike uhell har skjedd i sammenheng med genredigering av dyr, og har blant annet medført at kaniner ble tynnere og fikk dobbelt så lang tunge. Nylig gikk forskere ved Francis Crick Institute i London ut og advarte mot at slik genredigering av menneske-embryoer kan få uønskede konsekvenser.
https://www.abcnyheter.no/helse-og-livsstil/helse/2021/04/17/195752353/forskersamfunnet-fordomte-dypt-rystende-studie-kan-fa-uante-konsekvenser

https://gmwatch.org/en/news/latest-news/19756-researchers-call-for-greater-awareness-of-unintended-consequences-of-crispr-gene-editing

 

Copyright © 2021 GMO-nettverket, All rights reserved.
Nytt om GMO er en enkel nyhetstjeneste opprettet av GMO-nettverket. Tips om nyheter mottas med takk. Send til nyhetsbrev@gmonettverket.no

Our mailing address is:

GMO-nettverket
Hollendergata 5
Postboks 9358 Grønland

Oslo, 0135

Norway

Add us to your address book

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

 

/

 

 

 

GMO-mat kan og må merkes.  euraktiv.com 29.04.21/ gmonettverket.no
På initiativ fra De grønne i Europaparlamentet har meningsmålingsinstituttet Ipsos gjennomført en europeisk spørreundersøkelse om merking av GMO. Undersøkelsen er gjennomført i februar og mars 2021. Av de spurte som har hørt om GMO svarer 86 prosent at de ønsker at produkter som er fremstilt ved hjelp av genmodifisering skal merkes. Flertallet (68 prosent) av de som også har hørt om de nye genredigeringsteknikkene, blant annet CRISPR, ønsker at mat som er fremstilt ved hjelp av genredigering merkes som gendmodifisert.
https://www.greens-efa.eu/en/article/news/opinion-poll-on-the-labelling-of-gm-crops

SAK 8
Første CRISPR-plante i EU? testbiotech 22.04.2021
EFSA (det europeiske mattilsynet) har nå mottatt den første søknaden om godkjenning av en CRISPR/Cas-redigert plante. Det er firmaet Pioneer som i samarbeid med DowDupont/Corteva søker om godkjenning for maisen DP915635. Maisen er motstandsdyktig mot sprøytemiddelet glufosinat. I tillegg produserer den en insektdrepende gift som fins i bregner som vokser på trær. Selskapene har også søkt om flere patenter for maisen, og noen av disse er alt innvilget i Europa. Mais DP915635 er framstilt ved en flertrinnsprosess som kan gi mange utilsiktede endringer i genomet med påfølgende risiko. I følge Testbiotech vil ikke denne genredigerte maisen gi noen miljømessige fordeler sammen-liknet med de gamle GM-maisene som alt finnes på markedet.
https://www.testbiotech.org/en/press-release/first-application-approval-crisprcas-plants-eu

SAK 9
Genredigert soya slår ikke an. gmwatch.org 07.05
Biotekselskapet Calyxt har lansert en genredigert soyabønne som i følge en artikkel i et amerikansk investormagasin har slått dårlig an blant bøndene. Soyaen er redigert til ikke å produsere usunt transfett ved matlaging med høye temperaturer. I artikkelen hevdes det at årsaken til den manglende interessen er at inntjeningen ikke blir god nok for bonden. Det er spørsmål om hvor mye kundene vil betale ekstra for den sunnere oljen, og i tillegg viser det seg at den genredigerte soyaen har dårligere vekst enn dagens soya. Calyxt har brukt mye ressurser på å lansere den genredigerte soyaen, men som følge av den manglende interessen i markedet har selskapet bestemt seg for å legge om sine satsingsområder.
https://gmwatch.org/en/news/latest-news/19784-calyxt-gene-edited-soybean-flops-in-the-us

SAK 10
Konvensjonelle tomater på kort tid. 
gmwatch.org 08.05.21
Agrokjemigiganten Syngenta har utviklet en konvensjonell tomat som er motstandsdyktig mot et alvorlig tomatvirus som oppsto i Israel i 2014. Selskapet melder at tomaten vil bli tilgjengelig på markedet alt denne sommeren, etter snaue tre års foredlingsarbeid. I arbeidet med å utvikle tomaten har Syngenta brukt MAS (marker-assisted selection), som er en avansert metode som baserer seg på kunnskap om genomet, men som ikke involverer genmodifisering. Normalt tar det opptil 10 år å utvikle en ny sort.
https://gmwatch.org/en/news/latest-news/19785-conventional-breeding-produces-non-gm-virus-resistant-tomatoes

SAK 11
Utsetting av GM-mygg i USA. nrk.no 12.05.21
I et amerikansk prøveprosjekt skal det settes ut 12000 genmodifiserte mygg på øyene Florida Keys for å bekjempe gulfeber. Gulfebermyggen overfører i tillegg til gulfeber også Zika og Denguefeber. Hvis prøveprosjektet går bra, er planen å sette ut 20 millioner mygg senere i år. Det er hunnmyggen som stikker og sprer viruset til mennesker. Firmaet Oxitec har imidlertid laget en genmodifisert hannmygg som skal settes ut. Hannmyggen har fått satt inn et dødelig gen, som den ved formering overfører til neste generasjons hunnmygg. Hunnmyggene vil da dø på larvestadiet. Hannmyggen vil selv leve videre og kan fortsette å spre genet. Oxitec har arbeidet i 10 år for å få myggen godkjent for utsetting. Den 01.05.21 ble utsettingen godkjent av det amerikanske miljøvernbyrået EPA. Godkjenningen gjelder for utsetting av i alt 750 millioner mygg. Både lokalbefolkningen og miljøgrupper protesterer, og hevder at utsettingen er i strid med loven siden det ikke er gjort noen seriøs analyse av miljøfarene.
https://www.nrk.no/urix/setter-ut-12.000-genmodifiserte-mygg-i-florida-for-a-bekjempe-sykdommer-1.15493256

SAK 12
Risikabelt med CRISPR på mennesker. abcnyheter 17.04.21/ gmwatch 13.04.21
Med utgangspunkt i det omdiskuterte kinesiske forsøket med å bruke CRISPR på menneskelige embryoer ropes det varsko mot slik virksomhet. I forsøket ble to tvillingjenter genredigert. Det viser seg nå at de har fått tilført versjoner av et nytt gen som høyst sannsynlig ikke finnes i noen andre mennesker. Dersom tvillingene får barn, vil de ukjente genene videreføres til kommende generasjoner. Flere slike uhell har skjedd i sammenheng med genredigering av dyr, og har blant annet medført at kaniner ble tynnere og fikk dobbelt så lang tunge. Nylig gikk forskere ved Francis Crick Institute i London ut og advarte mot at slik genredigering av menneske-embryoer kan få uønskede konsekvenser.

https://www.abcnyheter.no/helse-og-livsstil/helse/2021/04/17/195752353/forskersamfunnet-fordomte-dypt-rystende-studie-kan-fa-uante-konsekvenser

https://gmwatch.org/en/news/latest-news/19756-researchers-call-for-greater-awareness-of-unintended-consequences-of-crispr-gene-editing

Copyright © 2021 GMO-nettverket, All rights reserved.
Nytt om GMO er en enkel nyhetstjeneste opprettet av GMO-nettverket. Tips om nyheter mottas med takk. Send til nyhetsbrev@gmonettverket.no

Our mailing address is:

GMO-nettverket
Hollendergata 5
Postboks 9358 Grønland

Oslo, 0135

Norway

Add us to your address book

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

 

SAK 1
Nordisk GMO-konferanse. gmonettverket mai 2021
I dagene 18. og 19. mai var representanter fra miljø-, forbruker- og landbruksorganisasjoner fra hele Norden samlet til digital GMO-konferanse. Formålet med konferansen var kunnskapsbygging om GMO og drøfting av felles nordisk samarbeid. Konferansen samlet nesten 50 deltakere og observatører. De inviterte foredragsholderne ga svært solide bidrag, og dekket til sammen et bredt spekter av spørsmål knyttet til GMO. Den første nordiske GMO-konferansen ble arrangert på Aalborg Universitet i København i 2019. Ambisjonen er å kunne arrangere en nordisk konferanse igjen i 2022.
https://www.gmonettverket.no/nordisk-gmo-konferanse/

SAK 2
EU-kommisjonens studie.  ec.europa.eu/ gmonettverket.no 29.04.21
Det har vært knyttet stor spenning til EU-kommisjonens studie (rapport) om nye genredigeringsmetoder. Studien ble publisert 29.04.21. Der skriver de at dagens GMO-regulering muligens ikke er hensiktsmessig med tanke på regulering av alle nye genteknologimetoder, og at de ønsker en åpen debatt om de nye teknologiene. I rapporten legges det særlig vekt på at reguleringen ikke må være til hinder for å utvikle og ta i bruk GMO-er som kan bidra til bærekraftig utvikling. Kommisjonen viser samtidig til den sterke bekymringen fra forbruker- og miljøorganisasjoner for liberalisering av GMO-lovgivningen. Næringsaktører innen “GMO-fri”-segmentet samt bønder og foredlere innen økologisk matproduksjon er også bekymret. Styreleder i GMO-nettverket, Cesilie Aurbakken, sier at nettverket kommer til å følge nøye med på prosessen i EU framover. «For oss er det viktig at all GMO-regulering må baseres på føre-var-prinsippet og retten til å gjøre informerte valg», sier Aurbakken.
https://ec.europa.eu/food/plant/gmo/modern_biotech/new-genomic-techniques_en
https://www.gmonettverket.no/eu-kommisjonen-apner-for-ny-gmo-regulering/

SAK 3
Økolandbruket mot EU-studienorganicseurope.bio 29.04.21
Den europeiske organisasjonen for økologisk landbruk (IFOAM) er sterkt imot en eventuell åpning for å liberalisere det eksisterende GMO-regelverket EU. I en pressemelding ber IFOAM kommisjonen og alle de europeiske landbruks- og miljøministerne om å sikre produsenters og bønders mulighet til å produsere uten GMO. Forbrukerne må også sikres retten til å bestemme hva de vil spise. Det eksisterende lovverket i EU er godt egnet til å nå disse målene, samtidig som det tillater forskning innen genteknologi. I tillegg åpner det eksisterende regelverket allerede for omsetning av GMO-er som oppfyller kravene i EUs GMO-regulering, skriver IFOAM.
https://my.organicseurope.bio/civicrm/mailing/view?reset=1&id=3987

SAK 4
Tysk engasjement mot EU-studien.
 bmu.de 27.04.21/ gmonettverket
I en pressemelding den 27. april sa den tyske miljøministeren, Svenja Schulze, klart fra at EU-dommen fra 2018, som slår fast at alle genredigerte organismer skal reguleres som GMO, må forsvares.  Bare ved at de nye genredigerte organismene også blir regulert kan vi sikre valgfriheten og føre-var-prinsippet, hevdet hun. Også mange akademikere har engasjert seg til forsvar for EU-dommen fra 2018. De har lagt fram en egen rapport som er et kraftig oppgjør med mange av påstandene fra annet vitenskapelig hold, og som EU-kommisjonen har lagt til grunn i sin rapport. I Tyskland har merkeordningen “Ohne GenTechnik” vært en stor suksess, og de tyske markedsaktørene er aktive for å sikre GMO-frie alternativer.
https://www.gmonettverket.no/stort-gmo-engasjement-i-tyskland/
https://www.bmu.de/pressemitteilung/schulze-auch-bei-neuer-gentechnik-bestehendes-gentechnikrecht-umsetzen/

SAK 5
Tyske organisasjoner mot EU-studien 
testbiotech.org/ gmonettverket.no 18.05.21
I en appell til politikere advarer en rekke tyske organisasjoner mot å svekke reguleringen av «nye» GMO-er. Organisasjonene er spesielt kritiske til at EU-kommisjonens rapport ikke i tilstrekkelig grad belyser risiko knyttet til helse- og miljø ved bruk av genredigering. Dette kan føre til politiske beslutninger som undergraver føre-var-prinsippet, skriver de i sin appell. Små endringer i genene (f.eks utført med CRISPR) kan føre til vesentlige endringer i de biologiske egenskapene til planter og dyr, også i tilfeller der det ikke er satt inn fremmede gener (transgener). I appellen pekes det på at genteknologiske metoder har et stort potensiale for å gripe direkte inn i komplekse sammenhenger der eventuelle negative effekter bare vil kunne oppdages på sikt. Eksempelvis kan genredigering av en plante for å endre oljeinnholdet og kvaliteten på planten påvirke pollinatorer og forhold i hele næringskjeden. At en enkelt genredigert organisme er sikker å bruke kan derfor bare fastslås etter en sak-til-sak vurdering. Organisasjonene krever at alle organismer som i dag er utviklet med genredigering må reguleres i henhold til gjeldende GMO-lovgivning i EU. Dette må også gjelde for eventuelle genredigerte organismer i framtiden.
https://www.testbiotech.org/en/news/keep-gene-scissors-under-control
https://www.gmonettverket.no/appell-hold-gensaken-under-kontroll/

SAK 6
Sveriges konsumenter om GMO. sverigeskonsumenter.se april 2021 
Sveriges konsumenter er en bred allianse av 20 svenske organisasjoner.  De publiserte nylig handlingsplanen «Mat som gjör gott» for et bærekraftig kosthold. Deres visjon er et holdbart samfunn der konsumentens rett og røst er sterk. Ifølge Sveriges konsumenter må fire forutsetninger da innfris:

1. Tillåt och använd ny genteknik endast om den kan bidra till en mer hållbar livsme-delsproduktion. Hänsyn måste tas till både de miljömässiga, ekonomiska och de socia-la effekterna. Miljökriterier som försiktighetsprincipen och ”den som förorenar be-talar-principen” ska tillämpas.
2. Utveckla former för att utvärdera genteknikens syfte och konsekvenser.
3. Sverige bör i EU driva en översyn av lagstiftningen kring GMO-tekniken för att an-passa den till den tekniska utvecklingen.
4. Konsumenten har alltid rätt att veta om GMO-teknik använts i själva produkten eller i foder  till djur.

https://www.sverigeskonsumenter.se/media/j5njl4qu/livsmedelssta-ndpunkt_original.pdf

SAK 7
GMO-mat kan og må merkes.  euraktiv.com 29.04.21/ gmonettverket.no
På initiativ fra De grønne i Europaparlamentet har meningsmålingsinstituttet Ipsos gjennomført en europeisk spørreundersøkelse om merking av GMO. Undersøkelsen er gjennomført i februar og mars 2021. Av de spurte som har hørt om GMO svarer 86 prosent at de ønsker at produkter som er fremstilt ved hjelp av genmodifisering skal merkes. Flertallet (68 prosent) av de som også har hørt om de nye genredigeringsteknikkene, blant annet CRISPR, ønsker at mat som er fremstilt ved hjelp av genredigering merkes som gendmodifisert.
https://www.greens-efa.eu/en/article/news/opinion-poll-on-the-labelling-of-gm-crops

SAK 8
Første CRISPR-plante i EU? testbiotech 22.04.2021
EFSA (det europeiske mattilsynet) har nå mottatt den første søknaden om godkjenning av en CRISPR/Cas-redigert plante. Det er firmaet Pioneer som i samarbeid med DowDupont/Corteva søker om godkjenning for maisen DP915635. Maisen er motstandsdyktig mot sprøytemiddelet glufosinat. I tillegg produserer den en insektdrepende gift som fins i bregner som vokser på trær. Selskapene har også søkt om flere patenter for maisen, og noen av disse er alt innvilget i Europa. Mais DP915635 er framstilt ved en flertrinnsprosess som kan gi mange utilsiktede endringer i genomet med påfølgende risiko. I følge Testbiotech vil ikke denne genredigerte maisen gi noen miljømessige fordeler sammen-liknet med de gamle GM-maisene som alt finnes på markedet.
https://www.testbiotech.org/en/press-release/first-application-approval-crisprcas-plants-eu

SAK 9
Genredigert soya slår ikke an. gmwatch.org 07.05
Biotekselskapet Calyxt har lansert en genredigert soyabønne som i følge en artikkel i et amerikansk investormagasin har slått dårlig an blant bøndene. Soyaen er redigert til ikke å produsere usunt transfett ved matlaging med høye temperaturer. I artikkelen hevdes det at årsaken til den manglende interessen er at inntjeningen ikke blir god nok for bonden. Det er spørsmål om hvor mye kundene vil betale ekstra for den sunnere oljen, og i tillegg viser det seg at den genredigerte soyaen har dårligere vekst enn dagens soya. Calyxt har brukt mye ressurser på å lansere den genredigerte soyaen, men som følge av den manglende interessen i markedet har selskapet bestemt seg for å legge om sine satsingsområder.
https://gmwatch.org/en/news/latest-news/19784-calyxt-gene-edited-soybean-flops-in-the-us

SAK 10
Konvensjonelle tomater på kort tid. 
gmwatch.org 08.05.21
Agrokjemigiganten Syngenta har utviklet en konvensjonell tomat som er motstandsdyktig mot et alvorlig tomatvirus som oppsto i Israel i 2014. Selskapet melder at tomaten vil bli tilgjengelig på markedet alt denne sommeren, etter snaue tre års foredlingsarbeid. I arbeidet med å utvikle tomaten har Syngenta brukt MAS (marker-assisted selection), som er en avansert metode som baserer seg på kunnskap om genomet, men som ikke involverer genmodifisering. Normalt tar det opptil 10 år å utvikle en ny sort.
https://gmwatch.org/en/news/latest-news/19785-conventional-breeding-produces-non-gm-virus-resistant-tomatoes

SAK 11
Utsetting av GM-mygg i USA. nrk.no 12.05.21
I et amerikansk prøveprosjekt skal det settes ut 12000 genmodifiserte mygg på øyene Florida Keys for å bekjempe gulfeber. Gulfebermyggen overfører i tillegg til gulfeber også Zika og Denguefeber. Hvis prøveprosjektet går bra, er planen å sette ut 20 millioner mygg senere i år. Det er hunnmyggen som stikker og sprer viruset til mennesker. Firmaet Oxitec har imidlertid laget en genmodifisert hannmygg som skal settes ut. Hannmyggen har fått satt inn et dødelig gen, som den ved formering overfører til neste generasjons hunnmygg. Hunnmyggene vil da dø på larvestadiet. Hannmyggen vil selv leve videre og kan fortsette å spre genet. Oxitec har arbeidet i 10 år for å få myggen godkjent for utsetting. Den 01.05.21 ble utsettingen godkjent av det amerikanske miljøvernbyrået EPA. Godkjenningen gjelder for utsetting av i alt 750 millioner mygg. Både lokalbefolkningen og miljøgrupper protesterer, og hevder at utsettingen er i strid med loven siden det ikke er gjort noen seriøs analyse av miljøfarene.
https://www.nrk.no/urix/setter-ut-12.000-genmodifiserte-mygg-i-florida-for-a-bekjempe-sykdommer-1.15493256

SAK 12
Risikabelt med CRISPR på mennesker. abcnyheter 17.04.21/ gmwatch 13.04.21
Med utgangspunkt i det omdiskuterte kinesiske forsøket med å bruke CRISPR på menneskelige embryoer ropes det varsko mot slik virksomhet. I forsøket ble to tvillingjenter genredigert. Det viser seg nå at de har fått tilført versjoner av et nytt gen som høyst sannsynlig ikke finnes i noen andre mennesker. Dersom tvillingene får barn, vil de ukjente genene videreføres til kommende generasjoner. Flere slike uhell har skjedd i sammenheng med genredigering av dyr, og har blant annet medført at kaniner ble tynnere og fikk dobbelt så lang tunge. Nylig gikk forskere ved Francis Crick Institute i London ut og advarte mot at slik genredigering av menneske-embryoer kan få uønskede konsekvenser.

https://www.abcnyheter.no/helse-og-livsstil/helse/2021/04/17/195752353/forskersamfunnet-fordomte-dypt-rystende-studie-kan-fa-uante-konsekvenser

https://gmwatch.org/en/news/latest-news/19756-researchers-call-for-greater-awareness-of-unintended-consequences-of-crispr-gene-editing

Copyright © 2021 GMO-nettverket, All rights reserved.
Nytt om GMO er en enkel nyhetstjeneste opprettet av GMO-nettverket. Tips om nyheter mottas med takk. Send til nyhetsbrev@gmonettverket.no

Our mailing address is:

GMO-nettverket
Hollendergata 5
Postboks 9358 Grønland

Oslo, 0135

Norway

Add us to your address book

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.