Nytt om GMO 7/8 2020

I dette nummeret kan du blant annet lese om et opprop mot utsetting av gendrivere, høringssvar på regjeringens forslag til endringer i genteknologiloven og krav til risikovurderinger knyttet til nye metoder.

Forfatter og ansvarlig redaktør:

Sidsel Børresen

Saker denne gangen
1.            Høringssvar til forslag til endring av genteknologiloven
2.            Økologiske konsekvenser av genmodifiserte planter
3.            Usikkerhet ved genredigering i matproduksjonen
4.            Usikkerhet ved bruk av genredigering på mennesker
5.            Utsetting av GM-mygg i Florida
6.            Opprop mot gendrivere
7.            Afrika: Bill Gates-prosjekt innfrir ikke
8.            Europeiske forbrukeres ønsker om bærekraftig mat
9.            GMO-holdig sjokolade trukket fra det norske markedet

SAK 1
GMO-Nettverkets uttalelse til forslag om endring i genteknologiloven.
Klima- og miljødepartementet (KLD) har i sommer hatt på høring 3 forslag til endringer i genteknologiloven. Høringsbrevet er omtalt i Nytt om GMO 5/6-2020, sak 3. GMO-Nettverket har levert en grundig 8-siders høringsuttalelse. Kort oppsummert er hovedpunktene:
GMO-Nettverket ønsker primært at det ikke foretas vesentlige endringer i genteknologiloven før et offentlig utvalg har vurdert alle sider ved nye genteknologi-metoder, og før en NOU har vært på bred offentlig høring. GMO-Nettverket stiller videre spørsmål ved om lovendringen er nødvendig. Ved mindre justeringer mener vi fleksibiliteten i dagens lov kan benyttes. GMO-Nettverket mener i tillegg at forslaget til endring i genteknologiloven kan svekke tilliten til loven, samt at endringsforslaget kan innskrenke det handlingsrommet Norge i dag har gjennom EØS-avtalen.
GMO-Nettverkets høringssvar ligger i sin helhet på Klima-og miljødepartementes hjemmeside. Se lenken nedenfor. Her finnes også de andre innkomne høringssvarene. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing—forslag-til-endringer-i-genteknologiloven/id2701165/?expand=horingssvar

SAK 2
Økologiske konsekvenser av GM-mais. Insect Science 16.07.20
En gruppe forskere, bl.a. fra Aarhus Universitet i Danmark, har undersøkt om vernede sommerfuglarter i Europa står i fare for å bli utryddet dersom genmodifisert mais blir dyrket i stor skala. De har vurdert både insektresistent (IR)- og herbicidresistent (HR) mais. IR-mais (også kalt Bt-mais) produserer selv insektgift som også vil være til stede i pollen. Forskerne undersøkte tidspunktene for blomstring av maisen og for larveperiodene til sommerfuglene. De fant i alt 100 vernede sommerfuglarter som har sin larveperiode samtidig med pollensesongen til IR-maisen. På grunn av det giftige pollenet kan forekomsten av disse artene bli betydelig redusert. HR-mais er genmodifisert for å tåle mer sprøyting slik at ugras drepes mer effektivt. For å finne mulig effekt av dyrking av HR-mais undersøkte forskerne hvor mange vernede sommerfuglarter som lever på de vanligste ugrasene i en maisåker, og fant at dette er 140 sommerfuglarter.  Mengden ugras vil bli drastisk redusert ved den økte sprøytingen av HR-mais, inkludert de ugrasene de vernede sommerfuglartene er avhengige av. Da vil også sommerfuglene etter hvert forsvinne. Forskerne konkluderer med at det er et sjansespill dersom GM-mais skulle bli dyrket i stort omfang i Europa. Det vil medføre fare for utrydding av vernede arter. (Dette er en av få studier som analyserer økologiske konsekvenser av GM-landbruk. Red.anm.)
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1744-7917.12849

SAK 3
Canadadisk oversiktrapport om effekter av genredigering. cban.ca  Juli 2020
Artikkelen bygger på en tidligere rapport, og er utarbeidet av et canadisk bioteknologisk nettverk. Det er en oversiktsartikkel som viser de utilsiktede effektene av genredigering man til nå kjenner, spesielt ved bruk av metoden CRISPR. Hensikten med artikkelen er å oppmuntre til en offentlig debatt om mulige følger av å anvende genredigeringsteknikker i matproduksjonen, og om hvordan slike teknikker bør reguleres. Det anbefales også at det legges ned et globalt moratorium mot gendrivere.
https://cban.ca/wp-content/uploads/Genome-Editing-Report-2020.pdf

Krav om mer risikovurdering av GMO i planter og dyr.springeropen.com 11.08.20
I en oversiktsartikkel peker tre forskere på behovet for mer risikovurdering av genredigerte organismer, spesielt ved bruk av CRISPR. De nye metodene åpner for en langt raskere spredning av genredi-gerte organismer, noe man alt ser i USA og Canada. Dette skjer til tross for at det har kommet tallrike rapporter om utilsiktede endringer i genomet (genomic irregularities) ved bruk av genredigering. Det dreier seg om såkalte off-target effekter, og i tillegg om effekter av genredigering uten at selve DNA er endret.  Men godkjennende myndigheter leter ikke rutinemessig etter slike «irregularities», og det varierer svært i hvilken grad det gjøres. Forfatterne krever revisjon av EUs gjeldende protokoller for risikovurdering av GMO-er så de skal omfatte alle potensielle forandringer i genomet. De peker også på behovet for å risikovurdere miljømessige og ernæringsmessige sider ved genredigerte planter og dyr. Metoder til å gjennomføre slike vurderinger må på plass.
https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/s12302-020-00361-2

SAK 4
CRISPR kan lage store utilsiktede endringer i humant DNA. the-scientist.com 26.06.20
Artikkelen omtaler tre studier utført ved tre forskjellige anerkjente universiteter. Studiene er publi-sert i juni 2020, og de identifiserer utilsiktede konsekvenser ved genredigering i menneskelige em-bryoer. Det dreier seg om sletting og omstokking av DNA, og endringene skjer on-target, det vil si på det stedet i DNA man ønsket å gjøre endringer. Ikke i noen av tilfellene var disse tilleggsendringene ventet. Funnene illustrerer forskjellene mellom off-target og on-target effekter. Artikkelen konklude-rer med at dette også viser hvor lite vi vet om måtene en organisme reparerer molekylære kutt i DNA laget med CRISPR.
https://www.the-scientist.com/news-opinion/crispr-gene-editing-prompts-chaos-in-dna-of-human-embryos-67668

SAK 5
Utslipp av 750 millioner GM-mygg i Florida.  bbc.com 20.08.20
I følge BBC planlegger myndighetene i Florida å sette ut 750 millioner mygg som har blitt genetisk endret. Målet er å redusere mengden mygg, spesielt de som bærer virus som Zika og Dengue. Planen er å slippe ut modifiserte hannmygg, som skal pare seg med naturlige hunnmygg. Hannmyggen har fått endret et gen, som gjør at avkommet dør før det når alderen hvor myggen begynner å stikke. Det britiske selskapet Oxitec, som skal lage myggen, sier at det ikke er fare for mennesker eller miljøet, og viser til flere studier. (Hannmyggen som slippes ut er laget med «gammel» genteknologi, og er ikke gendriver-mygg. Se sak 6. Red.anm.)
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53856776

SAK 6
Europeisk underskriftskampanje for moratorium mot gendrivere. act.wemove.eu  juli 2020
Gendriver-teknologien gjør det mulig å endre genene i en populasjon mye raskere enn tidligere. Det skjer ved at spillereglene for naturlig evolusjon overstyres, og alle avkom vil i løpet av få generasjoner ha fått et ønsket gen, f.eks. et dreper-gen. Teknologien kan derfor brukes til å utrydde uønskede arter som mygg eller rotter. Økologiske konsekvenser er vanskelige å forutsi. Bak oppropet står tre miljøorganisasjoner med fokus på matproduksjon. I denne saken samarbeider de med 200 andre organisasjoner. Oppropet, som kan underskrives, er stilet til FN med følgende tekst:
I call on you to prevent the release of gene drive organisms into the environment and to work for a global moratorium on the release of gene drive organisms at the Conference Of the Parties (COP) of the UN Convention on Biological Diversity (CBD).
Underskriftene skal overleveres til de to ansvarlige EU-kommisærene som blir bedt om å stemme for et internasjonalt moratorium mot gendrivere på FN-konferansen om biologisk mangfold i 2021. Mer informasjon finnes i lenken nedenfor. Det er opp til hver enkelt person å undertegne oppropet.
https://act.wemove.eu/campaigns/gene-drive-moratorium-INT-EN

SAK 7
Brutte løfter om ny grønn revolusjon i Afrika. GMWatch 10.07.20
For fjorten år siden lanserte stiftelsene til Bill og Melinda Gates og Rockefeller Alliance en plan for en ny grønn revolusjon i Afrika, AGRA. Målet var å øke effektiviteten i Afrikas landbruksproduksjon. Ved hjelp av kommersielle frø, gjødsel og sprøytemidler skulle produksjonen for 30 millioner småskala bønder dobles innen 2020. I følge en ny rapport som er basert på et bredt grunnlag av artikler, er prosjektet langt fra å innfri sine egne løfter. Noen steder har man sett en økning i produksjonen, men en bølge av produktivitetsøkning har uteblitt. Dette gjelder ikke minst for småskala bønder. I de 13 landene som er med i AGRA har underernæringen i samme periode økt med 30%. Mot slutten av artikkelen lenkes det til studien som omtales i artikkelen fra GMWatch.

https://gmwatch.org/en/news/latest-news/19469-false-promises-the-alliance-for-a-green-revolution-in-africa

SAK 8
Europeiske forbrukeres mening om bærekraftig mat. gmonettverket.no
Den europeiske forbrukerorganisasjonen BEUC har spurt 11 000 forbrukere i 11 land om deres syn på bærekraftig mat. Funnene viser at forbrukere flest forbinder bærekraftig kosthold med lokal mat produsert uten GMO og med minst mulig sprøytemidler. Saken er omtalt på Nettverkets hjemmeside.
https://www.gmonettverket.no/beuc-spor-om-baerekraftig-mat/

SAK 9
GMO-holdig sjokolade trukket fra markedet. gmonettverket.no
Sjokoladen «Reese’s 3 Peanut Butter Cups» trekkes fra det norske markedet. Produktet er laget med genmodifiserte råvarer. Mattilsynet fant sjokoladen i en butikk i Kristiansand. Den er produsert og merket for EU-markedet, hvor en rekke genmodifiserte produkter er godkjent til bruk i mat og fôr etter en grundig helserisikovurdering av EUs mattrygghetsorgan, EFSA. Produktene kan derfor regnes som trygge å spise. Importøren Godtesjuk AS i Ålesund er pålagt å bedre sine rutiner slik at de ikke importerer genmodifiserte produkter til Norge, hvor slike produkter ikke er godkjente for omsetting. Saken er omtalt på Nettverkets hjemmeside.
https://www.gmonettverket.no/gmo-sjokolade-trekkes-fra-markedet/Nytt om GMO er en enkel nyhetstjeneste opprettet av GMO-Nettverket. Nyheter vil bli samlet opp og sendt ut etter hvert. Tips om nyheter mottas med takk, helst i form av lenke. Send til nyhetsbrev@gmonettverket.no

Copyright © 2020 GMO-Nettverket, All rights reserved.
Nytt om GMO er en enkel nyhetstjeneste opprettet av GMO-Nettverket. Tips om nyheter mottas med takk. Send til nyhetsbrev@gmonettverket.no

Our mailing address is: GMO-Nettverket Hollendergata 5 Postboks 9358 Grønland Oslo, 0135 Norway