Nytt om GMO-7/8 2018

I dette nyhetsbrevet kan du blant annet lese om  dommen der Monsanto dømmes til å betale gartneren DeWayne Johnsen (46) milliardbeløp for å ha underkommunisert informasjon om mulig kreftrisiko.

Saker denne gangen:

* Viktig vedtak i EU-domstolen (6 oppslag)
* Genteknologiloven og EØS: Kan lovendring påvirke Norges
handlingsrom? (2 oppslag)
* Sammenhengen mellom CRISPR og kreftrisiko, se også nr 5/6-2018 (3
oppslag)
* Mulighetene med CRISPR
* Monsanto dømt til milliarderstatning (2 oppslag)
* Lite GMO i Norge
* Oppnevning av ny vitenskapskomité (VKM)
* Er offentlig forskning til salgs?

Diverse (3 saker)

SAK 1

_Den 25.07.18 vedtok EU-domstolen at organismer laget med de nye
genteknologiske metodene kalt genredigering skal reguleres etter samme
regelverk som de gamle GMO-ene. _

VEDTAKET I EU-DOMSTOLEN._ Pressemelding 111/18 fra EU  25.07.18._
I dommen sies det at genredigerte organismer har potensiale tilsvarende
de gamle GMO-ene når det gjelder utilsiktede konsekvenser for helse og
miljø. De skal derfor reguleres etter det samme regelverket som de
gamle GMO-ene når det gjelder risiko og krav til merking og sporing.
Organismer som er laget med gammeldags mutagenese (stråling, kjemi
o.l), og som over tid har vist seg nyttige og uten risiko, kan fortsatt
være unntatt fra GMO-regulering. EU-dommen legger også til grunn at
nye teknikker må reguleres fordi de kan anvendes i et helt annet omfang
og tempo enn det som tidligere har vært mulig.
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-07/cp180111en.pdf
[2]

NETTVERKET OM EU-DOMMEN._ Gmofrimat.no  27.07.18_
GMO-Nettverket er svært glade for dommen, og peker
spesielt på betydningen for forbrukeres rett til å velge og for
mulighetene til å overvåke eventuelle endringer i økosystemene.
Nettverket mener det er en nødvendig konsekvens av dommen at det settes
av ressurser til å utvikle gode metoder for sporing og merking.
https://www.gmonettverket.no/index.php/2018/07/27/genredigering-skal-reguleres-som-gmo/
[3]

MILJØDIREKTORATET (MD) OM EU-DOMMEN._ Miljødirektoratet 01.08.18_
MD refererer til dommen, som sier at genredigerte organismer skal
defineres som GMO. De skal derfor også reguleres som dette. Domstolens
avgjørelse får følger når Miljødirektoratet behandler søknader om
å dyrke eller selge genmodifiserte/genredigerte levende organismer
etter genteknologiloven. Omtalen avsluttes med informasjon om at USA har
vedtatt å ikke regulere genredigering (CRISPR) som GMO.
http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2018/August-2018/EU-regulerer-genredigering-som-genmodifisering/
[4]

BIOTEKNOLOGIRÅDET (BTR) OM EU-DOMMEN._ Bioteknologiradet.no 25.07.18_
BTR hevder at EU-dommen er helt i tråd med den norske
genteknologiloven, og ikke i strid med flertallsforslaget til
Bioteknologirådet om en oppmykning. Men regelverket har de siste årene
blitt tolket annerledes i flere EU-land, deriblant Sverige, som nå må
revurdere sin praksis. Norske aktører har etter BTR sin vurdering delte
meninger om regulering av genredigering. EU-vedtaket legger vekt på
risiko og føre-var-prinsippet, og BTR understreker at vedtaket
medfører like omfattende dokumentasjonskrav for genredigerte organismer
som for de gamle GMO-ene.
http://www.bioteknologiradet.no/2018/07/eu-vil-regulere-genredigert-mat-som-gmo/
[5]

GENØK OM EU-DOMMEN. _Nationen 27.07.18_
Genøk understreker at kjennelsen fra EU sier tydelig at vi per i dag
ikke har erfaring omkring trygg bruk med genredigeringsteknikkene. De
peker videre på at BTR sin nivådelte modell for oppmyking av
genteknologiloven nå kan bli vanskelig å gjennomføre. Den bygger på
en nivådeling på teknisk grunnlag, mens EU-dommen sier at alle GMO-er,
også de genredigerte, skal behandles etter de samme reglene. Genøk
mener likevel at mer uavhengig forskning omkring risiko trolig kan åpne
for at enkelte GMO-er etter hvert kan få en mer smidig og tilpasset
risikovurdering.
http://www.nationen.no/kronikk/genredigering-reguleres-som-gmo/ [6]

DANSK PROFESSOR KRITISK TIL EU-DOMMEN._ Forskning.no 04.08.18_
Michael Palmgren, professor ved Københavns Universitet, mener det er
absurd å sette CRISPR-redigerte organismer i bås med de gamle GMO-ene.
Han peker på at alt vi spiser er endret genetisk, og hevder at
CRISPR-redigerte organismer ikke er annerledes enn de variantene av
matplanter som i dag finnes på markedet. Andre forskere er også
kritiske til dommen. De mener at den vil føre til at det vil bli
investert mindre i teknologi for å skape sterkere og mer bærekraftige
matplanter og at det vil bli vanskelig for europeiske forskere å
utforske nye muligheter for å foredle planter. Palmgren mener at de
store multinasjonale selskapene er de eneste som vil ha råd til å få
godkjent en genredigert plante, og at EU-dommen derfor vil komme til å
skade miljøet og hindre utvikling av et bærekraftig landbruk.
https://forskning.no/om-forskning-genetikk-genmodifisert-mat/professor-absurd-dom-setter-crispr-i-bas-med-gmo/1215720
[7]

SAK 2

VIL NORGES HANDLINGSROM REDUSERES OM GENTEKNOLOGILOVEN (GTL) ENDRES?_
Nationen 14.06.18_
Mot slutten av en oversiktsartikkel stiller Katrine Kleveland, leder av
Nei til EU, spørsmål om mulig endring av genteknologiloven kan
påvirke det GMO-unntaket Norge har under EØS-avtalen. Unntaket gir
Norge rett til selv å forby GMO-er. Kleveland sier det slik:
«Utvanning eller endring av loven kan sette hele unntaket i spill».
http://www.nationen.no/eu-tanker/nar-folket-er-brysomt/ [8]

EN ENDRING AV GTL VIL IKKE PÅVIRKE NORGES HANDLINGSROM UNDER
EØS-AVTALEN._ Nationen 25.06.18_
Kristin Halvorsen, Leder i Bioteknologirådet og Ole Johan Borge,
Direktør i Bioteknologirådet hevder at Katrine Kleveland tar feil. De
refererer til Bioteknologirådets forslag til oppmyking av GTL, der et
samlet Bioteknologiråd mener at hovedprinsippene i genteknologiloven
skal ligge fast. Organismer fremstilt ved genteknologi deriblant
genredigering, skal være trygge for helse og miljø. De skal være
bærekraftige, samfunnsnyttige og etisk forsvarlige. Så lenge disse
kriteriene ligger fast, vil ikke tilpasningen Norge har i EØS-avtalen
komme til å bli påvirket. Med bakgrunn i kriteriene i
genteknologiloven vil Norge fortsatt kunne legge ned forbud mot GMO-er
godkjent i EU.
https://web.retriever-info.com/go/?d=05501720180625207901&x=1fee8ccf8feca858e26ad0f3b388af29&s=55017&p=1630706&a=73069&sa=2013418
[9]

SAK 3

FORHOLDET MELLOM CRISPR OG KREFTRISIKO. _Genok.no 22.06.18_
Forskere ved Genøk gjennomgår de to artiklene i Nature Medicine i juni
(se Nytt om GMO 5/6-2018). Artiklene har utløst en polarisert debatt om
sammenheng mellom CRISPR og kreftrisiko. Genøk-forskerne mener at
funnene i disse to studiene bør føre til at CRISPR-redigerte
organismer  risikovurderes for økt kreftfare i tillegg til andre
utilsiktede endringer. De hevder videre at de biologiske mekanismene det
er snakk om finnes i alle levende celler, og at problemstillingen
omkring CRISPR og mulig økt kreftrisiko derfor er generell, og ikke
bare knyttet til human medisin.
http://genok.no/arkiv/8086/ [10]

GENØK: BIOTEKNOLOGIRÅDET (BTR) TREKKER FOR SNEVRE KONKLUSJONER. _
Morgenbladet 29.06.18_
To Genøk-forskere kritiserer konkusjonen BTR trekker omkring CRISPR og
kreftrisiko. I en tidligere kronikk i Morgenbladet og på egen
hjemmeside hevder BTR at studiene som er publisert i Nature Medicine
ikke viser at CRISPR kan forårsake kreft. Genøk-forskerne mener at
dette er å trekke for snevre konklusjoner. Kunnskapen fra de to
studiene viser en helt ny type utilsiktede effekter ved bruk av CRISPR,
og bør i stedet føre til utvidete risikovurderinger omkring bruken av
metoden.
https://morgenbladet.no/ideer/2018/06/kan-crispr-virkelig-forarsake-kreft
[11]

BTR SVARER GENØK-FORSKERE. _Morgenbladet 13.07.18_
BTR viser til at Genøk-forskernes beskrivelse av forskningsfunnene i
artiklene i nature Medicine i all hovedsak er den samme som deres egen.
Men de mener at Genøk overtolker forskningsfunnene når de trekker sine
konklusjoner. BTR hevder at Genøk-forskerne på denne måten
«forskutterer fare» og skaper unødvendig teknologifrykt
https://morgenbladet.no/ideer/2018/07/forskerne-forskutterer-fare[12]

SAK 4

CRISPR KAN FORANDRE ALT. _Nrk.no/viten 16.07.18_
Seniorrådgiver i Bioteknologirådets sekretariat, Sigrid Bratlie, viser
i en video hva CRISPR kan brukes til.
https://www.nrk.no/viten/xl/biologi-_-teknologi_-crispr-kan-forandre-alt-1.14118174
[13]

SAK 5

ROUNDUP: MONSANTO DØMT TIL Å BETALE 2,4 MRD KR I ERSTATNING._ Nrk.no
11.08.18_
Domstolen i San Fransisco har dømt Monsanto til å betale 289 mill
dollar i erstatning til den kreftsyke gartneren DeWayne Johnson, som ble
eksponert for sprøytemiddelet Roundup under arbeid. Erstatningsbeløpet
består av en direkte kompensasjon til saksøker pluss en bot til
Monsanto for ikke å ha lagt fram forskningsresultater som viser at bruk
av sprøytemiddelet kan medføre kreftrisiko. Johnsons advokat trekker
paralleller til sakene omkring tobakk, asbest og benzen. Monsanto blir
nå nødt til å legge fram forskningsresultater de til nå har holdt
tilbake. I 2017 forlenget EU godkjenningen av Roundup (glyfosat) til
2022. Dette gjelder også for Norge
(I NRK dagsnytt/TV 11.08.18 opplyses det at Monsanto vil anke dommen)
https://www.nrk.no/urix/ugressmiddelprodusent-domt-til-a-betale-milliarderstatning-_-underkommuniserte-kreftrisiko-1.14161955
[14]

MONSANTO FORSVINNER – ROUNDUP BESTÅR._ Nationen 23.06.18_
Kjemigiganten Bayer, som for tiden prøver å bygge opp en miljøprofil,
har nettopp kjøpt opp amerikanske Monsanto. Navnet Monsanto forsvinner,
men aksjonærene og produktene følger i stor grad med på kjøpet. Det
gjelder blant annet sprøytemiddelet Roundup.
http://www.nationen.no/helgemat/monsanto-forsvinner-roundup-bestar/ [15]

SAK 6

LITE GMO I NORGE. _Veterinærinstituttet.no 02.07.18_
Veterinærinstituttets kontroller har funnet fem tilfeller av ulovlig
GMO i importert mat og fôr. Det ble ikke gjort slike funn i såvarer. I
alt 158 prøver ble analysert, og rapporten viser i hvilke mat-og
fôr-varer funnene ble gjort.
https://www.vetinst.no/nyheter/fa-funn-av-ulovlig-genmodifisert-materiale-i-norge-i-2017
[16]

SAK 7

NY VITENSKAPSKOMITÉ (VKM) OPPNEVNT._ Vkm.no 17.07.18_
Helse-og omsorgsdepartementet har oppnevnt 102 skandinaviske eksperter
som medlemmer av VKM fram til 2022. Oppnevnelsen gjelder fra 01.09.18,
og omfatter en hovedkomité og 11 faggrupper, deriblant en faggruppe for
genmodifiserte organismer. Navn på alle de oppnevnte fagpersonene
ligger tilgjengelig i oppslaget fra VKM.
https://www.vkm.no/vkm/omvkm/nyheter/vkmnyheter/nyvitenskapskomiteoppnevnt.5.45c8d3b1647df51f8b9517f.html
[17]

SAK 8

OFFENTLIG FORSKNING TIL SALGS? _Forskningsetikk 14.06.18_
Hva skjer med forskningsetikken når kommersialisering av forskningen
sitter i førersetet? Skal man forske på det som trengs, eller det som
man kan tjene penger på? For 15 år siden ble norsk lovverk endret for
å legge til rette for kommersialisering av universitetsforskning. Det
skjedde etter en omfattende debatt om forskningens frihet. For
bioteknologien dreier det seg bl.a. om mulighetene til å ta patent på
liv. En prinsipielt viktig dom i USA i 1980 har hatt stor betydning. Den
avgjorde at en forsker kunne få patent på en genmodifisert bakterie
han hadde forsket fram. Artikkelen omtaler også patentstriden omkring
CRISPR. Flere forskere intervjues, bl.a. Anders Braarud Hanssen som
forsker på etikkens rolle i det europeiske patentsystemet.
https://web.retriever-info.com/go/?p=1630706&sa=2013418&a=73069&s=55325&x=7688fdcc559811a7f679b7f808bc9b39&d=05532520180614ef40e8863efb5bbeae7d8d63317cc4a6
[18]

DIVERSE

ER DÅRLIG GENMODIFISERING EN AV ÅRSAKENE TIL PROBLEMENE MED GOLDEN
RICE?  _Biotechsalon.com 02.08.18_
Belinda Martineau har doktorgrad og jobbet tidligere med genteknologi.
Hun var bl.a. involvert i utviklingen av historiens første kommersielle
GMO, tomaten Flavr Savr, som raskt forsvant fra markedet. Senere har hun
framstått som skeptisk til bioteknologi i matproduksjon. Årsaken er
usikkerheten hun mener er forbundet med slik anvendelse. Artikkelen gir
en detaljert oversikt over historien til Golden Rice, og viser til
feilgrep som kan være årsak til at dette humanitære prosjektet, som
er støttet av Bill Gates, ennå ikke har gitt de resultatene man
håpet. Artikkelen er hentet fra bloggen til Martineau.
https://biotechsalon.com[19]

TRUMP FRIGIR BRUKEN AV SKADELIGE INSEKTMIDLER._ Nrk.no 06.08.18_
Trump-administrasjonen har fjernet forbudet mot å bruke sprøytemidler
som er svært skadelige for bier i naturreservater. Forbudet ble
innført av Obama-administrasjonen. Det dreier seg om såkalte
nikotinoider, som påvirker bienes nervesystem så de mister
orienteringssansen og ikke finner tilbake til kubene. Dette er godt
dokumentert. Både tamme og ville bier påvirkes.
https://www.nrk.no/urix/usa-tillater-sproytemiddel-som-truer-biene-1.14154763
[20]’

INSEKTER TIL FISKEFÔR? _Fiskeribladet Fiskaren 06.07.18_
Firmaet Botngård Bioprotix har som idé å produsere insekter som
proteintilskudd til dyrefôr. Først og fremst dreier det seg om fôr
til laks, men fôr til kylling og svin kan også bli aktuelt. Firmaet
har startet med prøveproduksjon av fluelarver. Larvene skal fôres med
bl.a. korn, tang og avfall fra matindustrien. Planen er å bygge en
fabrikk i Bjugn for 300 mill kroner.  Jakten på kapital er i gang.
https://fiskeribladet.no/tekfisk/nyheter/?artikkel=61038[21]
Nytt om GMO er en enkel nyhetstjeneste opprettet av Nettverk for GMO-fri
mat og fôr. Tips om nyheter mottas med takk. Send til
nyhetsbrev@gmofrimat.n