Nytt om GMO 9-2019

Nytt om GMO er en enkel nyhetstjeneste opprettet av GMO-Nettverket og fôr. Nyheter vil bli samlet opp og sendt ut etter hvert. Tips om nyheter mottas med takk, helst i form av lenke. Send til nyhetsbrev@gmonettverket.no
Forfatter og ansvarlig redaktør: Sidsel Børresen

Viktig informasjon til nyhetsbrevets lesere:
GMO-Nettverket arrangerer fagdag med tema:
Et matsystem i krise? Er biologisk mangfold en veiviser?
Gendrivere, tør vi sette dem ut i naturen?

Åslaug M.Haga, direktør i Global Crop Diversity Trust
Casper Linnestad, Klima- og miljødepartementet
Kristin Børresen, direktør Graminor

Tidspunkt: Torsdag 10.10.19, kl 13-17
Sted: Kulturhuset, Youngsgt. 6, Oslo
Møtet er gratis, med påmelding til aina.bartmann@gmonettverket.no innen 1.oktober
Fullt program finnes her: https://www.facebook.com/events/1406536836166735/

Saker denne gangen:

  1. Klimatilpasset hvete?
  2. Debatt om kolla kyr og regulering av genredigering (4 oppslag)
  3. Genmodifiserte mygg på avveier i Brasil
  4. Teknologi og verdier
  5. Genmodifisert maismel trekkes tilbake

SAK 1

Kan vi forske fram klimatilpasset hvete? Aftenposten 24.09.19
Forfattere er Åsmund Bjørnstad, professor emeritus i planteforedling, NMBU og Ola Westengen, førsteamanuensis, NORAGRIC, NMBU. De gir et historisk overblikk over hvordan dagens mathvete er blitt utviklet. De mener at gener som kan være viktige for hvetens evne til å tilpasse seg stress i form av klimautfordringer kan ha gått tapt underveis. Disse genene må vi finne tilbake til, og det kan gjøres med ny kunnskap om genomet. Forskerne ser også for seg at genredigering kan bli brukt, men først må vi kjenne genene.
https://www.aftenposten.no/viten/i/rAXX6A/-Forskarane-jaktar-pa-klima-gen-som-kan-redde-matplantene?fbclid=IwAR3rYHRlOT4ZrzIb9QjDOnF6w7GDUZQXu0RP6AZGLl7CnnRG0Pe8Wtneieo

SAK 2

Hva er et trygt norsk regelverk for genredigerte GMOer? En debatt mellom BTR og GenØk. Nationen 4.,12.,15 og 19.09.
Bakgrunnen for denne saken ble omtalt i nyhetsbrev 8-2019, sak 3

Det amerikanske mattilsynet (FDA) fant ekstra DNA og gener som koder for antibiotikaresistens hos to kalver til tross for at produsenten hevdet at intet fremmed DNA skulle forekomme. Den 04.09 skrev Sarah Agapito Tenfen, forsker ved GenØK (Senter for biosikkerhet), at denne saken viser at vi mangler kunnskap om virkninger av genredigering, og i tillegg mangler vi verktøy for risikovurdering.
https://www.nationen.no/motkultur/debatt/kunnskap-om-genredigering/

Den 12.09 skrev Ole Johan Borge, direktør i BTR (Bioteknologirådet) og Ole Frithjof Nordheim, leder av BTR, at det var slett arbeid som ga genredigerte kyr med gener for antibiotikaresistens. De mener at det eksisterer gode metoder for å undersøke om slike uventede hendelser skjer. De hevder at FDAs arbeid i denne saken er i tråd med Bioteknologirådets flertallsforslag om hvordan GMO/genredigerte organismer kan reguleres i framtiden. Dette forslaget ble overlevert til norske myndigheter i 2018.
https://www.nationen.no/motkultur/debatt/slett-arbeid-ga-genredigerte-kyr-med-gener-for-antibiotikaresistens/

Den 15.09 skriver Sarah Agapito Tenfen at det er betimelig og relevant å spørre om de uventede antibiotikaresistensgenene ville blitt oppdaget av norske regulatoriske myndigheter dersom BTR-flertallet sine forslag fra 2018 blir gjennomført. Forslagene går ut på en oppmykning av genteknologiloven der en nivådeling av prosedyrene for godkjenning står sentralt. Nivådeling vil innebære en forenklet risikovurdering for en del genredigerte GMOer.
https://www.nationen.no/motkultur/debatt/genredigering-av-storfe/

Den 19.09 svarer Ole Johan Borge at genene for antibiotikaresistens ville blitt oppdaget gjennom BTR-flertallet sitt forslag til endring av genteknologiloven. Forslagets nivådelte prosedyre ville avdekket det samme som FDA gjorde. Han skriver: «Genredigering har potensial til å gi oss produkter med store gevinster for samfunnet, særlig med et klima i endring. GMOer er ulike, og en nivådeling vil sikre mer hensiktsmessige krav.»
https://www.nationen.no/motkultur/debatt/nei-til-resistente-storfe/

SAK 3

Genmodifiserte mygg på avveier. Teknisk Ukeblad 27.09.19 og Testbiotech 11.09.19
Det britiske biotek-selskapet Oxitec slapp i perioden 2013-2015 ut milliontalls genmodifiserte mygg i et område i Brasil. Hensikten var å skape avkom som ikke var levedyktige, for på den måten å få bukt med myggbårne sykdommer. Det skulle ikke være noen fare for at modifiserte gener kunne spre seg til andre levedyktige mygg. Nå hevder frittstående forskere at det har foregått krysninger med de opprinnelige populasjonene i området som kan ha skapt en potensielt farligere mygg.
https://www.tu.no/artikler/genmodifisert-mygg-kan-ha-skapt-en-enda-verre-hybrid/475158
https://www.testbiotech.org/en/press-release/genetically-engineered-mosquitoes-out-of-control

SAK 4

Skal teknologiens utvikling eller våre verdier være styrende? Oppland Arbeiderblad 26.09.19
Bjørn Hofmann er professor i medisinsk filosofi og etikk ved NTNU på Gjøvik. Han tar utgangspunkt i et enkelt spørsmål som ofte er blitt stillet av Bioteknologirådets direktør under foredrag/ seminarer: «Er du for eller mot genredigering?» Hofmann mener at dette er et altfor enkelt spørsmål som overskygger de viktige og vanskelige verdivalgene vi må ta når det gjelder bruk av genredigering, noe han gjør rede for i artikkelen. Med dette spørsmålet overlater vi de viktige valgene til teknologien. «Da fremmes teknologistyrte verdier mer enn verdistyrte teknologier», hevder Hofmann.
https://www.oa.no/hva-mener-du-nar-du-spor-for-eller-mot-genredigering/o/5-35-962871?key=2019-09-28T11:04:14.000Z/retriever/bd4899752844e083c7663e3409cb3897bb6ea9f1

SAK 5

Genmodifisert maislmel må trekkes tilbake. Nationen 28.09.19
Importøren Nye Ait Foods AS trekker tilbake maismel av typen «TRS White Maize Meal». Produktet er merket med informasjonen «GM ingrediens» og er produsert fra genmodifisert mais. Etter vedtak av Mattilsynet har importøren fått pålegg om å stoppe omsetningen og trekke tilbake alt maismel av denne typen fra sine kunder. Melet må destrueres eller returneres til leverandør for egen kostnad. Videre har de fått pålegg om bedring av interne rutiner slik at de unngår innførsel av genmodifiserte produkter i framtida, opplyser spesialinspektør i Mattilsynet Inga Torp Nielsen. Ingen genmodifiserte næringsmidler er godkjent i Norge per 2019.
https://app.retriever-info.com/go-article/05501720190928239191/1630706/monitor/search?md5=1b2aada2eaee2e3f97918d793b1fe469&timeStamp=1569697400000&account=73069