Problematisk undersøkelse om genredigering

Sammenhengen mellom kunnskap og holdninger utgjør et hovedfokus i GENEinnovates analyser. Men hvilken kunnskap er det spørreundersøkelsen baserer seg på? Dette spørsmålet reiser forskere ved GenØk – Senter for biosikkerhet i en kronikk i Nationen.

Etikk
“Når informasjon om risiko og uenighet uteblir, kan motforestillinger mot ny teknologi lett bli tolket som subjektive og ‘rent etiske’. I undersøkelsen bes deltakerne forholde seg til om det «kan være uetisk å ikke ta i bruk mulighetene for genredigering på husdyr og planter dersom det kan bidra til å løse viktige samfunnsproblemer». Det stilles ingen motsatte kontrollspørsmål. Dette er problematisk, for hvem vil vel ikke være for å løse viktige samfunnsproblemer?” Dette skriver Trine Antonsen, forsker II, Torill Blix Bakkelund, doktorgradsstipendiat, Sigfrid Kjeldaas, forsker II og Odd-Gunnar Wikmark, forsker II ved GenØk – Senter for biosikkerhet.

Bekymring for helse og miljø
I kronikken skriver de videre: “Det er verdt å merke seg at 57 prosent av de spurte svarer at de har en del, liten eller ingen tillit til at godkjente GMO er trygge å spise og trygge for miljøet. Over halvparten (56 prosent) er bekymret (litt eller meget) for at GMO kan medføre en helserisiko når de blir spist og enda flere (60 prosent) er bekymret for at GMO medfører en miljørisiko”

Kunnskap
“Trenden er den samme uavhengig av selvvurdert nivå av kjennskap til GMO. Sett i lys av dette, er det vanskelig å argumentere for rapportens konklusjon, som sier at «Våre resultater tyder på at det er en sammenheng mellom kunnskap om genteknologi og tillit til det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget om temaet, samt tillit og holdninger til bruk av teknologien og aktørene som står bak. Fra disse tallene kan vi like gjerne slutte at folk generelt ikke har tillit til at dagens kunnskapsgrunnlag og risikovurderinger er gode nok til å fange opp negative helse- og miljøeffekter.” skriver de fire forskerne.

Du kan lese hele kronikken her:
https://www.nationen.no/motkultur/kronikk/problematisk-undersokelse-om-genredigering/