Som du spør om genredigering får du svar

Lars Petter Bartnes og Kjersti Hoff Foto: Siri Juell Rasmussen, Nationen

Det er problematisk med en spørreundersøkelse der deltakerne kun blir presentert for mulige fordeler ved en teknologi, og ikke for mulige negative konsekvenser eller for alternative løsninger.

Dette skriver lederen i Norges Bondelag og lederen i Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles kronikk i Nationen. Kronikken har overskriften “som du spør om genredigering får du svar” . Artikkelen er en reaksjon på en spørreundersøkelse fra GENEinnovate og Bioteknologirådet om norske forbrukeres holdning til genredigering i landbruk og akvakultur. ( omtalt på denne nettsiden 4.april 2020).

Genredigering blir nærmeste framstilt som tradisjonell avl
I kronikken skriver de to lederne at det er kritikkverdig at genredigering nærmest blir framstilt som det samme som tradisjonell avl
– Det er riktig at genredigering gjør det mulig å være mer presis i hvor i genomet man gjør endringer, men selv små endringer i DNA-et kan ha utilsiktede konsekvenser for cellens og organismens øvrige funksjoner. Det er fortsatt svært mye vi ikke vet om dette, og om konsekvenser ved utsetting i naturen. Det er nettopp dette som gjør at det stilles mange spørsmål rundt genredigering over store deler av verden, og som gjør at både Norge og EU har en egen lovgiving for genmodifisering som også omfatter genredigerte organismer.

Vi må ta vare på tilliten
I kronikken skriver de to om hvor viktig tillit er.
-Norsk landbruk nyter stor tillit i den norske befolkningen. Denne tilliten er det helt avgjørende å ta vare på. Det forutsetter åpenhet og en god dialog med norske forbrukere om hva slags landbruk de ønsker for framtiden. Dette er en krevende oppgave, derfor vil vi advare mot forestillingen om at det finnes enkle løsninger på så komplekse utfordringer som klimaendringer, sykdomsresistens og mer bærekraftig matproduksjon. Derfor mener vi det er klokt å ha en nøktern og føre var-basert tilnærming til bruk av genredigering i landbruket.

Du kan lese hele kronikken her:
https://www.nationen.no/motkultur/kronikk/som-du-spor-om-genredigering-far-du-svar/